Adresaci szkolenia

Dyrektorzy oraz pracownicy administracji szkół, przedszkoli i nauczyciele pracujący w Komisjach Socjalnych

Główny cel szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej szkoły/placówki oświatowej

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziecie Państwo potrafili:

 1. Dokonać prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych,
 2. W sposób zgodny z prawem naliczać odpisy na ZFŚS,
 3. Tworzyć lub dokonywać zmian w regulaminie ZFŚS.

Program szkolenia

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych( Dz. U. z 2021, poz. 746)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349);

3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762.);

5. Ustawa z 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781);

6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.). Istota i cel tworzenia ZFŚS:
• odpisy obowiązkowe i fakultatywne
• terminy odpisów,
• ustalenie średniorocznego zatrudnienia,
• określenie osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
• świadczenie urlopowe dla nauczycieli jako świadczenie wymagalne.

7. Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
• rodzaje i formy świadczeń socjalnych zaliczanych do działalności socjalnej,
• wyodrębnione grupy dochodowe wśród pracowników,
• definicja rodziny pracownika – emeryta, rencisty na potrzeby działalności socjalnej,
• granice wieku dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
• osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu,
• zasady i sposób pozyskiwania przez pracodawcę informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika,
• zasady korzystania ze świadczeń socjalnych współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,
• tryb zgłaszania i wprowadzania zmian do regulaminu,
• miejsce, tryb i terminy występowania z wnioskami o świadczenie socjalne przez osoby uprawnione,
• tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia z możliwością wprowadzenia wewnętrznej procedury odwoławczej w razie negatywnej decyzji
o ich przyznaniu,
• przyjęte u pracodawcy wzory dokumentów przydatnych w organizowaniu działalności socjalnej.

8. Formy świadczeń socjalnych:
• świadczenia rzeczowe,
• paczki dla dzieci,
• imprezy okolicznościowe,
• dopłaty do wypoczynku,
• tzw. wczasy pod gruszą,
• zapomogi i zapomogi losowe,
• pieniądze na leki,
• choroby,
• pożyczki mieszkaniowe.

9. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli:
• nauczyciele uprawnieni,
• proporcjonalność świadczenia.
Dokumentacja udzielanej pomocy socjalnej:
• karty pomocy socjalnej,
• wnioski o pomoc z Funduszu,
• zaświadczenia,
• oświadczenia pracowników,
• zasady pracy tzw. Komisji Socjalnej.

10. Panel dyskusyjny

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online | Stacjonarne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - aktualny stan prawny

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników