Adresaci szkolenia

Wszyscy zainteresowani

Główny cel szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Nieograniczony dostęp dla Nauczycieli do otwartych szkoleń online z kalendarza

Rabat 10% na kursy  online

Rabat na szkolenie online dla Rady Pedagogicznej w zależności od wybranego pakietu

Dodatkowy rabat na szkolenia online dla Dyrekcji

Program szkolenia

Regulamin korzystania z Pakietów Szkoleniowych /wersja z dnia 25.03.2024r./
 1. Regulamin
1.1. Regulamin określa tryb, warunki i zasady korzystania z Pakietów Szkoleniowych organizowanych przez Centrum Doskonalenia STIMULUS, Regon: 365798890 prowadzonego przez STIMULUS – Małgorzata Pieńkowska, z siedzibą przy ul. Płużnickiej 2b lok. 1, 03-184 Warszawa, NIP: 534-134-49-44. Zwanym dalej „STIMULUS”.
1.2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
1.3. Kupujący Pakiety Szkoleniowe zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 1. Definicje
2.1. Pojęciom zapisanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
„Pakiet Szkoleniowy” – jeden z pięciu dostępnych wariantów (I, II, III, IV, V – szczegóły opisane w załączniku nr 1) szkoleń otwartych on-line z Kalendarza Szkoleń dostępnego na stronie www.stimulus.com.pl
„Kupujący Pakiet Szkoleniowy” – Dyrektor lub inna osoba reprezentująca placówkę, zwany dalej „Kupującym”
„Uczestnik Pakietu Szkoleniowego” – osoba wpisana na listę wybranego Pakietu Szkoleniowego, zwanym dalej uczestnikiem
„Formularz Zamówienia Pakietu Szkoleniowego” – druk, na którym Kupujący deklaruje zawarcie umowy na wybrany Pakiet Szkoleniowy
„Formularz Rezerwacji Miejsca” – druk, na którym osoba wpisana na listę wybranego Pakietu Szkoleniowego dokonuje rezerwacji miejsca na wybrane szkolenie on-line (załącznik nr 2)
„Kod Rabatowy” – kod uprawniający do zniżki
„Szkolenie Otwarte On-line” – szkolenie, na które zgłaszają się osoby z różnych placówek, trwające nie dłużej niż 5 godzin
„Kurs” – zajęcia on-line, na które zgłaszają się osoby z różnych placówek, trwające od 8 godzin dydaktycznych
„Szkolenie dla Rady Pedagogicznej” – zajęcia on-line na zamówienie dla całego zespołu nauczycielskiego i/lub całej kadry
„Szkolenie dla Dyrektora” – zajęcia on-line dedykowane dla dyrektorów i wicedyrektorów
„Kalendarz Szkoleń” – zestawienie szkoleń otwartych organizowanych przez Centrum Doskonalenia STIMULUS, kalendarz podlega bieżącej aktualizacji
 1. Nabycie dostępu do zajęć z Kalendarza Szkoleń:
3.1. Nauczyciel, który jest wpisany na listę wybranego Pakietu Szkoleniowego musi dokonać zgłoszenia rezerwacji miejsca na wybrane zajęcia z Kalendarza Szkoleń drogą elektroniczną nie później niż 7 dni przed planowanym terminem realizacji poprzez Formularz Rezerwacji Miejsca.
3.2. STIMULUS potwierdza rezerwację lub wskazuje inny termin.
3.3. W dniu poprzedzającym szkolenie STIMULUS przesyła link z dostępem do zajęć. 
 1. Nabycie dostępu do Pakietu Szkoleń
4.1. Pakiet Szkoleniowy umożliwia dostęp do udziału w szkoleniach online z Kalendarza Szkoleń .
4.2. Warunki korzystania z Pakietów Szkoleniowych określa niniejszy Regulamin.
4.3. Nauczyciel lub Dyrektor, który w imieniu reprezentowanej przez siebie placówki zamierza nabyć dostęp do Pakietu Szkoleń składa zamówienie w następujący sposób:
4.3.1. Wybiera wariant Pakietu Szkoleń (I, II, III, IV, V) i potwierdza to przesyłając drogą elektroniczną uzupełniony Formularz Zamówienia Pakietu Szkoleniowego;
4.3.2. Przesyła imienną listę Użytkowników Pakietu Szkoleniowego, czyli osób które będą mogły korzystać z wybranych Pakietów Szkoleń;
4.3.3. Podaje dane teleadresowe i kontaktowe Kupującego Pakiet Szkoleniowy (tj.: tel. kom. e-mail, adres);
4.3.4. Kupujący Pakiet Szkoleniowy przesyłając Formularz Zamówienia bezwzględnie zobowiązany jest do zapoznania z niniejszym Regulaminem i złożenie Formularza Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Korzystania z Pakietów Szkoleniowych, z akceptacją polityki prywatności oraz warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych;
4.4. Złożenie Formularza Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o dostęp do wybranego Pakietu Szkoleń przez okres dwunastu (12) miesięcy licząc od dnia złożenia zamówienia, chyba że strony ustalą inne lub dodatkowe warunki;
4.5. Po złożeniu Formularza Zamówienia STIMULUS przesyła potwierdzenie złożenia Zamówienia na podany adres e-mail;
4.6. Przesłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia stanowi przyjęcie oferty zawarcia umowy o dostęp do wybranego Pakietu Szkoleń. Umowa o dostęp do Pakietu Szkoleń jest zawierana z chwilą wysłania przez STIMULUS potwierdzenia przyjęcia Formularza Zamówienia.
4.7. Rozwiązanie umowy następuje po dwunastu (12) miesiącach, licząc od dnia przyjęcia zamówienia.
 1. Płatności
5.1. Cena Pakietu Szkoleń jest podawana przy składaniu Formularza Zamówienia.
5.2. Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich (PLN) brutto.
5.3. Po otrzymaniu Formularza Zamówienia STIMULUS przesyła Kupującemu Pakiet Szkoleniowy fakturę, która musi zostać opłacona we wskazanym terminie.
5.4. Płatności za Zamówienie dokonuje się przelewem bankowym na rachunek STIMULUS wskazany na fakturze.
5.5. Za datę płatności uznaje się dzień otrzymania płatności przez STIMULUS.
5.6. STIMULUS może wypowiedzieć lub zawiesić korzystanie z Pakietu Szkoleniowego w każdym czasie, w przypadku opóźnienia w płatnościach na rzecz STIMULUS dłuższego niż 14 dni. Wypowiedzenie lub informacja o zawieszeniu zostanie przesłana na adres email podany w Formularzu Zamówienia.
 1. Dane osobowe
6.1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawie z 10 maja 2018 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
6.2. Administratorem danych osobowych jest STIMULUS – Małgorzata Pieńkowska. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@stimulus.com.pl.
6.3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu uzyskania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – Dz. U. poz. 1045.
6.4. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
6.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
6.6. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Niezbędne warunki techniczne.
7.1. Do korzystania z Pakietów Szkoleniowych  wymagany jest dostęp do komputera lub innego urządzenia, na którym możliwe jest uruchomienie aktualnej wersji jednej z popularnych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox) oraz do sieci publicznej Internet.
7.2. Uczestnik bierze udział w szkoleniach, w czasie rzeczywistym korzystając z komputera (lub innego urządzenia połączonego z siecią) poprzez zalogowanie się na platformie internetowej wskazanej przez STIMULUS.
7.3. Istnieje możliwość udostępnienia nagrań na zasadzie odrębnych ustaleń.
 1. Odpowiedzialność
8.1. Odpowiedzialność STIMULUS z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
8.2. W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, odpowiedzialność STIMULUS wobec placówki będącej usługobiorcą Pakietu Szkoleń jest ograniczona do wysokości sumy wynagrodzeń zapłaconych STIMULUS przez tę placówkę tytułem dostępu do pakietów Szkoleń w okresie dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie będące podstawą do roszczeń.
8.3. Niniejszy punkt 8 nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności STIMULUS z tytułu winy umyślnej ani innych sytuacji, w których zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć.
 1. Warunki Uczestnictwa
 9.1. Pakiet Szkoleniowy dotyczy szkoleń otwartych on-line z Kalendarza Szkoleń– szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera (lub innego urządzenia połączonego z siecią) poprzez zalogowanie się na platformie internetowej wskazanej przez STIMULUS. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – Dz. U. poz. 1045.
9.2. Pakiet Szkoleniowy dotyczy szkoleń otwartych online z Kalendarza Szkoleń w czasie rzeczywistym.
9.3. Pakiet Szkoleniowy obejmuje szkolenia dla nauczycieli, nie dotyczy kursów, szkoleń dla administracji i szkoleń dla Dyrektorów,
9.4. Udział w szkoleniu/kursie mogą brać osoby wpisane na listę Kupującego Pakiet Szkoleniowy, które uprzednio dokonały rezerwacji miejsca drogą elektroniczną i otrzymały potwierdzenie rezerwacji.
i/lub
Udział w szkoleniu/kursie mogą brać osoby wpisane na listę Kupującego Pakiet Szkoleniowy, które uprzednio dokonały rezerwacji miejsca drogą elektroniczną z zastosowaniem otrzymanego Kodu Rabatowego i otrzymały potwierdzenie rezerwacji.
9.5. Linki z dostępem są przesyłane na wskazany adres e-mail w dniu poprzedzającym szkolenie. W sytuacji nieodebrania linku prosimy o kontakt w celu skutecznego dostarczenia dostępu.
9.6. W przypadku odwołania szkolenia/kursu z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zobowiązany jest do ustalenia nowego terminu szkolenia/kursu lub innego rozwiązania oraz niezwłocznego poinformowania zgłoszonych Uczestników.
9.7. Pakiet Szkoleniowy jest ważny 12 miesięcy. Rozpoczęcie Pakietu Szkoleniowego liczy się od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
9.8. Przesłanie uzupełnionego formularza zamówienia na Pakiet Szkoleniowy jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz Regulaminu Pakiet Szkoleniowy, który dostępny jest na stronie internetowej www.stimulus.com.pl
 10. Reklamacje
10.1. Kupujący Pakiet Szkoleniowy ma prawo do złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowym działaniem usług oferowanych w ramach Pakietu Szkoleniowego.
10.2. STIMULUS rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
10.3. Reklamacje można składać pisemnie na adres e-mail: biuro@stimulus.com.pl.
10.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
10.4.1. dane osoby składającej reklamację (w tym adres korespondencyjny, na który należy kierować odpowiedź);
10.4.2. opis reklamowanej nieprawidłowości;
10.4.3. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji.
10.5. STIMULUS udziela odpowiedzi na reklamację w terminie do 21 dni od jej skutecznego dostarczenia. Odpowiedź jest udzielana – w zależności od sposobu złożenia reklamacji oraz żądania osoby składającej reklamację – na piśmie pocztą elektroniczną.
 1. Rozwiązywanie sporów
11.1. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Pakietu Szkoleniowego będą rozstrzygane na zasadzie mediacji stron lub przez polskie sądy powszechne według siedziby STIMULUS, chyba że co innego ustalono w umowie zawartej pomiędzy STIMULUS, a Kupującym  Pakiet Szkoleniowy.
 1. Postanowienia końcowe
12.1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
12.2. STIMULUS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
12.2.1. wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;
12.2.2. zmiana lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;
12.2.3. orzeczenie, decyzja, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy publicznej, odnoszące się do Regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub rekomendacji;
12.2.4. zmiana produktów i usług, w tym dostosowanie do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływająca na postanowienia niniejszego Regulaminu;
12.2.5. dostosowanie produktów i usług do zmian wprowadzanych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz zawodowego oraz kształtu systemu edukacji w Polsce (reformy edukacyjne);
12.2.6. rozszerzenie lub zmiana funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływająca na zmianę Regulaminu;
12.2.7. usunięcie ewentualnych niejasności interpretacyjnych;
12.2.8. konieczność przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom;
12.2.9. zmiana w zakresie procesów technicznych prowadzących do zawarcia umów, opisanych w Regulaminie;
12.2.10. zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w treści Regulaminu;
12.2.11. dostosowanie Regulaminu do najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw konsumentów lub danych osobowych.
12.3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.stimulus.com.pl co najmniej czternaście (14) dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia Pakietu Szkoleń; powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na czternaście (14) dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
12.4. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego Pakiet Szkoleń,  jeżeli przed wskazanym w powiadomieniu dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu Kupujący Pakiet Szkoleniowy nie złoży rezygnacji.
12.5. Wszelkie zmiany w umowie z Kupującym Pakiet Szkoleniowy wymagają formy pisemnej.
12.6. Regulamin jest dostępny do wglądu i do pobrania w STIMULUS Centrum Doskonalenia www.stimulus.com.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF).
12.7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa przewidują inny skutek.

Online

PAKIETY SZKOLENIOWE

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników