Adresaci szkolenia

Nauczyciele pełniący funkcję wicedyrektora.

Główny cel szkolenia

Celem zajęć jest jak najlepsze przygotowanie wicedyrektora do pełnienia swojej funkcji i wynikających z tego zadań.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnik:

  • zna przepisy prawa regulujące powierzanie stanowisk kierowniczych w systemie oświaty,
  • potrafi sprawnie zorganizować swoją pracę na stanowisku kierowniczym,
  • potrafi skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny w oparciu o aktualny stan prawny.

Program szkolenia

1. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, ustawą wprowadzające ustawę Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw:
a. wymagania formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora;
b. rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej w powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk;
c. forma zawarcia stosunku pracy;
d. zastępowanie nieobecnego dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora szkoły;
e. role, zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora;
f. kwalifikacje wicedyrektora.

2. Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora wynikające z potrzeb organizacyjnych szkoły i zadań systemu oświaty.

3.Organizacja pracy wicedyrektora:
a. własne organizowanie tygodnia i dnia pracy;
b. harmonogram czynności kierowniczych wicedyrektora (wicedyrektorów) w układzie roku szkolnego;
c. warsztat pracy wicedyrektora;
d. nadzór nad realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego.

4.Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez wicedyrektora:
a. nadzór pedagogiczny w świetle obowiązujących przepisów prawa;
b. organizacja i planowanie czynności nadzoru pedagogicznego;
c. formy sprawowania nadzoru.

5. Udział wicedyrektora w procesie oceny pracy nauczyciela.

6. Organizacja zastępstw, prowadzenie księgi zastępstw.

7. Organizowanie nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Przebieg awansu zawodowego:
a. wicedyrektor na ścieżce awansu zawodowego;

9. Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania.

10. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

11. Kontrola przestrzegania przepisów bhp:
a. zapewnienie bezpieczeństwa nauki i pracy;
b. bezpieczeństwo na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.

12. Czas pracy i godziny pracy wicedyrektora, godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw doraźnych, urlopy.

13.Podsumowanie – odpowiedzi na pytania.

Czas szkolenia 2 x 5 godzin dydaktycznych

Wymagane:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
  • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Kompleksowy kurs dla wicedyrektorów

Wybrany termin:

Cena: 490,00