Adresaci szkolenia

dyrektorzy szkół wszystkich typów

Główny cel szkolenia

W czasie szkolenia zaproponujemy Państwu działania, które pozwolą systemowo zorganizować pracę szkoły; właściwie ją dokumentować; sprawować skuteczny nadzór pedagogiczny; pełnić rzetelnie rolę pracodawcy

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 1. Poznają nowoczesne sposoby zarządzania i osiągania założonych celów.
 2. Przeanalizują  szczegółowo zadania stawiane dyrektorowi szkoły przez przepisy prawa oświatowego.
 3.  Będą  potrafili w sposób prawidłowy zaplanować realizację procesów    dydaktycznych , wychowawczych, opiekuńczych oraz innych zadań statutowych szkoły.

Program szkolenia

1. Wstęp

 • Podstawy prawne. Miejsce dyrektora i wicedyrektora w systemie oświaty. Wymagania formalne

2. Dyrektor jako kierujący placówką oświatową i odpowiadający za jej poziom dydaktyczny i wychowawczy.

 • Obowiązki dyrektora wynikające z przepisów prawa
 • Planowanie, organizacja i nadzór nad procesem dydaktycznym (arkusz organizacji, planowanie pracy, szkolny zestaw programów nauczania, WZO, pomoc p-p, realizacja podstawy programowej, cele i zadania szkoły, kompetencje kluczowe)
 • Planowanie, organizacja i nadzór nad zadaniami wychowawczo-profilaktycznymi (tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej i samorządnej pracy uczniów, program wychowawczo-profilaktyczny, bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć organizowanych przez szkołę)
 • Organizacja obsługi kancelaryjnej (obieg dokumentów, instrukcja kancelaryjna, JRWA, instrukcja składnicy akt, brakowanie akt, druki ścisłego zarachowania)
 • Właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (księga ewidencji, księga uczniów, uchwały rady pedagogicznej  dot. klasyfikowania, promowania, dzienniki zajęć, arkusze ocen, księga arkuszy ocen,  zaświadczenia o przebiegu nauczania, dokumentacja badań i czynności dodatkowych)

3. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej

 • Organizacja pracy rady pedagogicznej
 • Realizacja uchwał rady pedagogicznej (wzory uchwał rp)

4. Dyrektor jako organ administracji samorządowej I stopnia

 • Decyzje administracyjne dyrektora (rodzaje decyzji i ich budowa; przykłady)
 • Nadzór nad obowiązkiem wychowania przedszkolnego i obowiązkiem szkolnym (dokumenty związane z egzekucją obowiązków)
 • Zadania wynikające z realizacji obowiązku nauki

5. Dyrektor jako sprawujący nadzór pedagogiczny

 • Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego (przepisy prawa, formy nadzoru, wnioski z prowadzonego nadzoru)
 • Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora i jego źródła
 • Dokumentowanie prowadzonego nadzoru pedagogicznego (karty obserwacji i hospitacji, terminarze, projekt ewaluacji i zasady jej prowadzenia)

6. Dyrektor jako pracodawca i kierownik zakładu pracy

 • Stosowanie zasad prawa pracy w stosunku do nauczycieli i pracowników samorządowych (odpowiedzialność prawna, kary porządkowe)
 • Dysponowanie i odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych (plan finansowy szkoły, kontrola zarządcza, ZFŚS, inwentaryzacja
 • Awans zawodowy i ocena pracy (podstawy prawne, terminy, procedury)
 • Administrowanie zbiorami danych osobowych (system ochrony danych osobowych w szkole

7. Dyrektor jako PIERWSZY NAUCZYCIEL w szkole.

Trener: nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, b. st. wizytator KO w Warszawie

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

ABC dyrektora szkoły

Wybrany termin:

Cena: 260,00