Centrum Doskonalenia STIMULUS zaprasza:

Trening Umiejętności Społecznych
I i II stopień - szkolenie Online

Data: 4 IX 2020 r. 14:00 – 18:50 / 5 IX 2020 r. 10:00-16:40

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wspomagający, asystenci, pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani.

Cena: 469,00 zł

Program szkolenia

Kurs potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS

Cel szkolenia:

Zapoznanie nauczycieli z założeniami Treningu Umiejętnści społecznych (zasady tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć). Uczestnicy przygotują plan pracy grupy oraz zestaw pomysłów i materiałów do pracy własnej.

Adresaci:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Program:

1. Tworzenie planów zajęć TUS
2. Zadania terapeuty na zajęciach TUS – jaką pełni rolę, jakie komunikaty wydaje, jak może unikać błędów
3. Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć TUS, sytuacje niestandardowe, trudne zachowania
4. Współpraca z rodzicami
5. Ćwiczenie technik prowadzenia zajęć TUS
6. Budowanie motywacji uczestników
7. Budowanie pozytywnej atmosfery
8. Interwencje wspierające
9. Wyznaczanie granic
10. Zarządzanie zachowaniami – techniki modyfikacji zachowań

Szczegółowy program szkolenia:

Czym jest TUS, dla kogo jest? Założenia
Struktura zajęć, plan zajęć, systemy motywacji, trudne zachowania podczas zajęć
Część praktyczna: konstruowanie planów zajęć dla konkretnej grupy odbiorców
Część praktyczna: opis grupy, konstruowanie systemów motywacyjnych i planów zajęć dla konkretnej grupy odbiorców

Korzyści:

1. Poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru uczestników do grup treningu umiejętności społecznych.
2. Przygotują przykładowy plan zajęć grupowych do danej grupy wiekowej oraz potrzeb dzieci.
3. Poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami podczas zajęć.

Czas trwania kursu: 15 godz. dydaktycznych
Zakończenie: Podsumowanie warsztatów, dyskusja i ewaluacja, egzamin praktyczny.

ZGŁOSZENIE ONLINE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej