AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW

Termin / czas trwania: 21.08.2020r. / 12:00-15:00

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany w prawie oświatowym dotyczące awansu zawodowego
1. Zmiany w Ustawie z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela.
2. Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.07.2018 r. w sprawie
3. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
4. Przepisy przejściowe.

Staż
1. Przepisy prawa dot. awansu zawodowego
2. Awans zawodowy a zatrudnienie nauczycieli
3. Definicja i czas trwania stażu
4. Rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego
5. Zadania nauczycieli odbywających staż
6. Wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego
7. Przedłużenie i przerwanie stażu
8. Zmiana miejsca zatrudnienia w czasie stażu
9. Zakończenie stażu i ocena dorobku zawodowego.

Postepowanie kwalifikacyjne
1. Złożenie wniosku i wszczęcie postepowania
2. Powołanie i posiedzenie komisji
3. Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu
4. Organy wyższego stopnia

Awans zawodowy dyrektora
1. Warunki ubiegania się o wyższy stopień awansu
2. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania
3. Postepowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uczestnicy po szkoleniu otrzymają: GOTOWE WZORY DOKUMENTÓW

1. Związane ze stażem (rozpoczęcie stażu, przydzielenie opiekuna, zatwierdzenie PRZ, zawiadomienie RR, ocena dorobku zawodowego, zaświadczenie dyrektora szkoły.)
2. Związane z postępowaniem kwalifikacyjnym (metryka sprawy, analiza formalna, powiadomienie nauczyciela, powiadomienie OP, powiadomienie OSNP, protokół z posiedzenia KK, zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji KK, akt nadania stopnia awansu zawodowego, uzasadnienie aktu nadania).
3. Materiały szkoleniowe(prezentacja) oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045),

Koszt szkolenia: 180,00 zł/osobę

Wymagane:

– komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
– przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera)

Przed szkoleniem:
– przed szkoleniem otrzymacie Państwo od nas maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczy w szkoleniu, po kliknięciu w link wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail,
– podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,
– będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Formularz zgłoszenia