Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2023/2024

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Główny cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie zadań, które ma do wykonania dyrektor w związku z zakończeniem półrocza w roku szkolnym 2023/2024 w świetle uwarunkowań prawnych

Korzyści ze szkolenia

Udział w szkoleniu pomoże Państwu dokonać oceny stanu prawnego, który obowiązuje w obecnym czasie oraz podjąć działania związane z realizacją zadań, które są obligatoryjnie wpisane w terminarz dyrektora, do których należą:

  • awans zawodowy nauczycieli – od zakończenia stażu do otrzymania kolejnego stopnia awansu nauczyciela
  • przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych
  • klasyfikacja i promowanie uczniów
  • zakończenie zajęć edukacyjnych
  • rekrutacja uczniów
  • podsumowanie pracy szkoły w mijającym roku szkolnym we wszystkich obszarach jej działalności.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne funkcjonowania szkół.
2. Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku:
• sprawozdanie nauczyciela za okres odbytego stażu – forma, termin
• ocena dorobku zawodowego
• zaświadczenie dyrektora szkoły
• postępowanie administracyjne w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
• dokumentowanie procesu awansu zawodowego.
3. Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny
4. Klasyfikacja roczna i końcowa w bieżącym roku szkolnym:
• terminy związane z klasyfikacją roczną i końcową – tryb i zasady ustalania oceny
• klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej – uchwała w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji
• termin i zasady egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego
5. Dokumentowanie przebiegu nauczania – zasady wypełniania świadectw, arkuszy ocen ucznia oraz pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania.
6. Komisja rekrutacyjna na rok szkolny 2023/2024
7. Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej – porządek zebrania, poruszane kwestie.

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dla uczestników szkolenia – prezentacja pdf oraz przykłady prezentowanych dokumentów w formie edytowalnej.