Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Główny cel

Uporządkowanie zadań, które ma do wykonania dyrektor w związku z zakończeniem roku szkolnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

Przewidywane efekty, uczestnicy:

 • doskonalą umiejętności praktycznego wykorzystywania przepisów prawa oświatowego w kontekście zadań związanych z zakończeniem roku szkolnego
 • analizują rozwiązania zmierzające do przygotowania wniosków i rekomendacji związanych z podsumowaniem roku szkolnego
 • planują tok rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny

Program szkolenia

 1. Zadania i czynności dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego
  Katalog zadań dyrektora wyznaczonych zapisami prawa oświatowego – przegląd
 2. Klasyfikacja roczna i końcowa z uwzględnieniem zapisów SWSO statutu szkoły
  • terminy klasyfikacji rocznej i końcowej
  • sposób i zasady ustalania oceny
  • klasyfikacyjne zebranie RP
  • uchwała RP w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
  • terminy i zasady egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego
 3. Dokumentowanie przebiegu nauczania
  Zasady wypełniania świadectw, arkuszy ocen  oraz pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania
 4. Dyrektor w procesie awansu zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem okresu przejściowego
  Zadania dyrektora w procesie awansu:
  • nauczyciela początkującego
  • nauczyciela kończącego staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
  • ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na zasadach obowiązujących od 1 września 2022 r.

  Dokumentowanie czynności dyrektora związanych z procesem awansu zawodowego
 5. Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej
  Proponowany plan spotkania uwzględniający kwestie odniesienie się do wniosków wynikających ze zrealizowanych działań, w tym w szczególności planu nadzoru pedagogicznego dyrektora
 6. Rekrutacja na nowy rok szkolny
  Postępowanie rekrutujące do szkoły/placówki – terminy, zasady