PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021r.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół

Program szkolenia obejmuje przedstawienie katalogu zadań, które ma do wykonania dyrektor zaplanowanych w kalendarzu roku szkolnego, modyfikowanych przepisami w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.

Cel szkolenia

Usystematyzowanie zadań, które ma do wykonania dyrektor w związku z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Udział w szkoleniu

pomoże Państwu dokonać oceny stanu prawnego, który obowiązuje w obecnym czasie oraz podjąć działania związane z realizacją zadań, które są obligatoryjnie wpisane w terminarz dyrektora, do których należą:
– awans zawodowy nauczycieli – od zakończenia stażu do otrzymania kolejnego stopnia awansu nauczyciela
– klasyfikacja i promowanie uczniów
– zakończenie zajęć edukacyjnych
– rekrutacja uczniów
– podsumowanie pracy szkoły w mijającym roku szkolnym we wszystkich obszarach jej działalności.

Program

1. Podstawy prawne funkcjonowania szkół.
2. Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku:
– sprawozdanie nauczyciela za okres odbytego stażu – forma, termin
– ocena dorobku zawodowego
– zaświadczenie dyrektora szkoły
– postępowanie administracyjne w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
– dokumentowanie procesu awansu zawodowego.
3. Klasyfikacja roczna i końcowa w bieżącym roku szkolnym:
– terminy związane z klasyfikacją roczną i końcową – tryb i zasady ustalania oceny
– klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej – uchwała w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
– termin i zasady egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego
4. Dokumentowanie przebiegu nauczania – zasady wypełniania świadectw, arkuszy ocen ucznia oraz pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania.
5. Komisja rekrutacyjna na rok szkolny 2021/2022
6. Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej – porządek zebrania, poruszane kwestie.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dla uczestników szkolenia – prezentacja pdf oraz wzory prezentowanych dokumentów w formie edytowalnej.

WYKŁADOWCA: Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuje się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, awansem zawodowym, funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych na terenie całego kraju.

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej