Planowanie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024
z zadaniowym uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół

Główny cel

• omówienie kierunków polityki oświatowej państwa
• przygotowanie dyrektorów do napisania planu nadzoru pedagogicznego

Cele szkolenia:

 • omówienie kierunków polityki oświatowej państwa;
 • przygotowanie dyrektorów do napisania planu nadzoru pedagogicznego;
 • wskazanie praktycznych rozwiązań mających na celu przygotowanie planu pracy na rok szkolny 2023/2024, uwzględniającego kierunki polityki oświatowej i kierunki rozwoju współczesnej szkoły;
 • omówienie określonych przez MEiN zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024.

Podczas szkolenia dowiesz się między innymi:

 1. Jak realizować kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
 2. Jakie działania podejmować, żeby efektywnie i ekonomicznie zrealizować priorytety MEiN.
 3. Co  obejmuje określony przez MEiN zakres nadzoru pedagogicznego.
 4. Jak uwzględnić działania wynikające z priorytetów MEiN w planowaniu nadzoru pedagogicznego.  
 5. Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas planowania nadzoru pedagogicznego.
 6. Jak planować kontrole i wspomaganie i jak oceniać efekty przeprowadzonych działań w zakresie: 
  • stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
  • przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce;
  • efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
 7. Na czym polega różnica w planowaniu nadzoru w placówkach niepublicznych. 
 8. Jakie metody i narzędzia stosować w ramach nadzoru dyrektora szkoły na różnych etapach jego realizacji- omówienie wybranych.  

W ramach szkolenia otrzymasz przykład planu nadzoru na rok szkolny 2023/2024