Ustalanie i dochodzenie opłat należnych placówkom przedszkolnym

dochodzenie na drodze egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem nowelizacji 2022 r.

Adresaci

pracownicy placówek przedszkolnych, pracownicy komórek organów prowadzących zajmujący się postępowaniami podatkowymi, należnościami publicznymi, pracownicy komórek orzecznictwa, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, radcowie prawni

Główny cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wydawania aktów wewnętrznych placówek przedszkolnych, decyzji, upomnień i tytułów wykonawczych.

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

 • Postawy prawne dochodzenia należności na rzecz placówek przedszkolnych
 • Pojęcie niepodatkowej należności publicznej.

1. Obowiązek dochodzenia  należności publicznej;

2. Decyzja jako formalna podstawa powstania obowiązku uregulowania należności;

3. Decyzja ustalająca czy określenie zobowiązania w decyzji;

4. Ostateczność i prawomocność decyzji;

5. Warsztat pisania decyzji.

a) wszczęcie postępowania administracyjnego

b) ustalenie strony postępowania,

c) postępowanie dowodowe,

d) decyzja wymiarowa- zasady prawidłowego formułowania decyzji wymiarowej nakładającej obowiązek finansowy ( warsztat)

6. Postepowanie w przedmiocie przyznania ulgi w spłacie zobowiązania

a) wszczęcie postępowania,

b) ustalenie strony postepowania

c) postępowanie dowodowe

d) zasady prawidłowego formułowania decyzji w przedmiocie ulg ( decyzje uznaniowe, raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie )

 • Regulacje wewnętrzne placówek przedszkolnych wydawane w kontekście regulowania opłat należnych placówkom przedszkolnym.

1. Regulamin;

2. Zasady prowadzenia dokumentacji w sprawach  należności;

3. Zasady powiadamiania o zaległościach ( w tym z uwzględnieniem wymagań ochrony danych osobowych RODO);

4. Warsztat pisania aktów wewnętrznych.

 • Wierzyciel
 • Postępowanie upominawcze

1. Zasady wystawiania, tworzenia i doręczania upomnień;

2. Koszt postępowania upominawczego.

3. Warsztat pisania upomnień.

 • Zasady wystawiania tytułów wykonawczych TW-1, tytuł dalszy, kolejny, ponownie wystawiony, tytuł wykonawczy zmieniony.- warsztat.

 • Wszczynanie egzekucji administracyjnej- pozyskiwanie informacji dot. majątku, kompetencje wierzycieli i organów egzekucji.

 • Współpraca Wierzyciela z organem egzekucji w toku egzekucji, wzajemne relacje.

 • Prawa zobowiązanych ( rodziców, opiekunów prawnych w postępowaniu egzekucyjnym- jak powinien zachować się wierzyciel: prawo do skargi, zarzuty, sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym, wnioski o rozłożenie na raty, wnioski o umorzenie należności i zaległości itp.).

 • Umorzenie egzekucji, postępowania egzekucyjnego a umorzenie należności- czy to to samo?

 • Ponowne wszczęcie egzekucji.

 • Koszty postępowania egzekucyjnego- ogólne zasady, wzajemne rozliczenia pomiędzy Wierzycielem a organem egzekucji

 • Orzecznictwo.

Formy/metody i techniki pracy: wykład, dyskusja, warsztat