Planowanie i organizacja pracy w zróżnicowanym zespole uczniów, czyli edukacja włączająca w praktyce

Adresaci

Nauczyciele przedszkola i szkoły

Główny cel

Poznanie podstaw edukacji włączającej uwzględniającej uniwersalne wsparcie

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają filozofię edukacji włączającej
  • Analizują zasady uniwersalnego projektowania edukacji uwzględniając różnorodne potrzeby i możliwości uczniów
  • Projektują zajęcia z wykorzystaniem uniwersalnego projektowania i edukacji oraz uniwersalnych instrumentów wsparcia
  • Określają relacje między indywidualizacją a uniwersalnym projektowaniem edukacji w zróżnicowanym zespole uczniów

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat

Treści

Filozofia edukacji włączającej

– modele włączania;

– rozwiązania prawne promujące edukację włączającą.

Zasady uniwersalnego projektowania edukacji

– uniwersalne wsparcie;  

– uniwersalne projektowanie edukacji i uniwersalne instrumenty wsparcia.

Etapy projektowania zajęć z uwzględnianiem uniwersalnego wsparcia

– projektowanie zajęć dla zróżnicowanych grup uczniów;

– organizacja zajęć uwzględniających zróżnicowane potrzeby: indywidualizacja czy uniwersalne wsparcie.

Formy/metody i techniki pracy: wykład, praca w grupach, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, grupy eksperckie, plakaty