Metody aktywizujące z TIK w edukacji przedszkolnej

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli

Główny cel

Poznanie metod aktywizujących z TIK w edukacji przedszkolnej

Przewidywane efekty, uczestnicy:

1) potrafią zdefiniować i określić cechy metod aktywizujących w edukacji;
2) znają kryteria podziału metod aktywizujących według celowości ich stosowania;
3) charakteryzują konkretne metody aktywizujące;
4) wiedzą jak stosować wybrane metody aktywizacji uczniów w praktyce;
5) znają narzędzia TIK wspierające metody aktywizujące w edukacji.

Program szkolenia

Tytuł modułu/Temat

Treści

Dlaczego metody aktywizujące?

Ogólna charakterystyka metod aktywizujących w edukacji;
zgodność metod aktywizujących z kształceniem kompetencji
kluczowych/realizacją podstawy programowej;
 zalety metod aktywnych;

Jak dobrać metodę aktywizującą uczniów
 do 
celów lekcji?

Kryteria podziału metod aktywizujących uczniów
z przykładami; dobór metod dla osiągnięcia celów zajęć
na różnych etapach jej realizacji, metody offline/online;

Praktyczne zastosowanie
wybranych metod aktywujących z TIK

Jak wykorzystanie TIK może wspierać rozwój
dziecka; przykłady zastosowania wybranych
metod aktywujących w edukacji z wykorzystaniem TIK;