Kompleksowy kurs dla wicedyrektorów

Adresaci

Nauczyciele pełniący funkcję wicedyrektora.


Cel szkolenia

Celem zajęć jest jak najlepsze przygotowanie wicedyrektora do pełnienia swojej funkcji i wynikających z tego zadań.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNIK:

  • 1) Zna przepisy prawa regulujące powierzanie stanowisk kierowniczych w systemie oświaty,
    2) Potrafi sprawnie zorganizować swoją pracę na stanowisku kierowniczym,
    3) Potrafi skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny w oparciu o aktualny stan prawny.

Program szkolenia

1. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, ustawą wprowadzające ustawę Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw:
a. wymagania formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora;
b. rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej w powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk;
c. forma zawarcia stosunku pracy;
d. zastępowanie nieobecnego dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora szkoły;
e. role, zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora;
f. kwalifikacje wicedyrektora.

2. Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora wynikające z potrzeb organizacyjnych szkoły i zadań systemu oświaty.

3.Organizacja pracy wicedyrektora:
a. własne organizowanie tygodnia i dnia pracy;
b. harmonogram czynności kierowniczych wicedyrektora (wicedyrektorów) w układzie roku szkolnego;
c. warsztat pracy wicedyrektora;
d. nadzór nad realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego.

4.Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez wicedyrektora:
a. nadzór pedagogiczny w świetle obowiązujących przepisów prawa;
b. organizacja i planowanie czynności nadzoru pedagogicznego;
c. formy sprawowania nadzoru.

5. Udział wicedyrektora w procesie oceny pracy nauczyciela.

6. Organizacja zastępstw, prowadzenie księgi zastępstw.

7. Organizowanie nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Przebieg awansu zawodowego:
a. wicedyrektor na ścieżce awansu zawodowego;
b. wicedyrektor jako przewodniczący komisji kwalifikacyjnej dal nauczycieli stażystów.

9. Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania.

10. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

11. Kontrola przestrzegania przepisów bhp:
a. zapewnienie bezpieczeństwa nauki i pracy;
b. bezpieczeństwo na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.

12. Czas pracy i godziny pracy wicedyrektora, godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw doraźnych, urlopy.

13.Podsumowanie – odpowiedzi na pytania.

Czas szkolenia 2 x 5 godzin dydaktycznych