Centralny Rejestr Umów

Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, samorządu terytorialnego, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

Główny cel

Szkolenie ma na celu usystematyzować/poszerzyć wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2054).

Korzyści ze szkolenia:

 • Prezentacja zagadnień dotyczących wprowadzania zawieranych umów do rejestru umów jako nowego obowiązku administracji publicznej, w tym także jst i jednostek podległych. 
 • Poznanie zasad i obowiązków jednostek dotyczących rejestru umów, w tym wskazanie obowiązków kierowników jsfp w związku z realizacją ustawy oraz kar za naruszenie przepisów. 
 • Możliwość wyjaśnienia na bieżąco problemów dotyczących tematyki szkolenia.

Program szkolenia

 1. Źródła prawne obowiązku prowadzenia rejestru umów, zasada jawności i przejrzystości, uzasadnienie regulacji prawnej.
 2. Co to jest rejestr umów, w jakiej formie należy prowadzić rejestr umów, wzór Rejestru.
 3. Umowa jako informacja publiczna, umowy które mogą podlegać udostępnieniu.
 4. Katalog informacji o umowach jednostki sektora finansów publicznych zawartych w Rejestrze.
 5. Okoliczności traktowania faktury jako umowy.
 6. Od kiedy obowiązuje nakaz wpisywania umów do Rejestru.
 7. Jakie umowy publikowane są w Rejestrze ( próg kwotowy, zmiana umowy, uzupełnienia w treści umowy, w jakim terminie należy dokonać ujawnienia umowy w Rejestrze).
 8. Dostęp do informacji opublikowanych w Rejestrze.
 9. Dane ujawniane w Rejestrze a obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 10. Kto w jednostce sektora finansów publicznych odpowiada za prowadzenie Rejestru umów.
 11. Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym niezgodnych z prawdą.