Oferujemy zajęcia na zamówienie dla Rad Pedagogicznych:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 [16.06.2023]

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

  1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
  3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
  5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
  6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
  7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej. 
  8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
  9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Rola doradztwa zawodowego w procesie dydaktyczno – wychowawczym na różnych etapach kształcenia – zyski dla ucznia i szkoły. Program wychowawczy z uwzględnieniem doradztwa zawodowego w obszarach poznawania siebie, poznawania świata zawodów i podejmowania decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia. Program integruje działania doradcy zawodowego, pedagoga, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i inne instytucje współpracujące ze szkołą.

ZAMÓW >
Uczestnik szkolenia nauczy się praktycznych umiejętności z zakresu planowania, pracy i sposobów wspomagania edukacji matematycznej metodą projektów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dowie się również jak przeprowadzać dokumentację z zajęć.

ZAMÓW >

Omawiane będą pojęcia orientacji przestrzennej, czasu, rozumienia przyczynowo- skutkowego, liczenia obiektów, porównywania ilościowego i jakościowego, a także mierzenia i ważenia.

ZAMÓW >

Uczestnicy poznają od strony praktycznej, czym jest – ekologia, edukacja ekologiczna, rozwój zrównoważony. Szkolenie ma na celu zachęcenie uczestników do stosowania w pracy z dziećmi metod empirycznych, poznania świata oraz poznania możliwości aktywnego działania w środowisku przez prezentację różnorodnych form zajęć.

ZAMÓW >
Podczas zajęć kształtowane są u uczestników praktyczne umiejętności związane z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przedstawiane są sposoby rozwijania predyspozycji twórczych z wykorzystaniem nowatorskich metod doświadczeń i eksperymentów.

ZAMÓW >
Szkolenie dostosowywane jest do różnego poziomu edukacji. Poruszane są kwestie monitoringu ilościowego, jakościowego i organizacyjnego. Uczestnicy pracują na przykładowych narzędziach, dokonują analizy i uczą się wykorzystywania wyników.

ZAMÓW >
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, czym jest ludzka seksualność. Poznają normy i procesy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Poruszone zostaną także zagadnienia z zakresu edukacji seksualnej, szans i zagrożeń okresu dorastania psychoseksualnego.

ZAMÓW >
Szkolenie pozwala poszerzyć wiedzę dotyczącą zjawiska dopalaczy. Jak rozpoznać sygnały wskazujące na spożywanie narkotyków i dopalaczy? Jak przeprowadzić interwencję? Rola rodziców w procesie interwencji.

ZAMÓW >
Celem szkolenia jest omówienie procedury postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka lub w innych trudnych wychowawczo sytuacjach. Omawiane będą przypadki, gdy dziecko/uczeń jest sprawcą.

ZAMÓW >
Głównym celem szkolenia jest pogłębienie znajomości praw ucznia, praw nauczyciela i rodzica w szkole, a także uświadomienie konieczności podejmowania przez nauczycieli działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka.

ZAMÓW >

PERSPEKTYWA FORMALNO-PRAWNA

Uczestnicy poznają wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w placówce oświatowej, wymienią swoje doświadczenia, a także poznają specyfikę przetwarzania danych i ich ochrony w e-dzienniku. Dowiedzą się również o zadaniach i obowiązkach Administratora Danych Osobowych. W części warsztatowej przygotują niezbędną dokumentację według wytycznych GIODO.

ZAMÓW >

Celem szkolenia jest przekazanie doświadczeń dotyczących udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Uczestnicy poszerzą wiedzę dotyczącą diagnozy oraz terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przekazane informacje ułatwią realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki.

ZAMÓW

Głównym celem szkolenia jest przybliżenie kontroli na etapie wdrożeniowym, przedstawienie rozwiązań optymalnych spełniających jednocześnie wymagania ustawowe. Omówiona zostanie metodyka prowadzenia kontroli zarządczej, jej standardy łącznie z omówieniem projektu oraz wytyczne Ministra Finansów w zakresie samooceny kontroli zarządczej stanowiącej równocześnie metodykę prowadzenia kontroli. Omówiony zostanie na przykładach sposób sporządzania procedur wewnętrznych, jak również zostanie określony katalog procedur niezbędnych do zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego i wymogów kontroli RIO i NIK. ZAMÓW
Wypracowany zostanie przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostaną przedstawione etapy i znaczenie procesu ewaluacji dla uzyskania rzetelnych informacji o pracy placówki oświatowej. Zostanie przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału oraz opracowanie raportu i różne sposoby prezentowania wyników. ZAMÓW
Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom na znaczenie nowych przepisów prawnych, w tym ich wpływu na tworzenie, rolę i znaczenie statutu w działalności szkoły. ZAMÓW
Audyt dla członków Rady Pedagogicznej w zakresie zmian wynikających z RODO oraz stosowania polityki bezpieczeństwa. ZAMÓW

ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z efektywnymi metodami planowania pracy zespołowej, wytyczania celów strategicznych i porządkowania ich względem ważności. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie zwiększyć efektywność własnych działań i działań grupy, w której pracują.

ZAMÓW >
Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat emocji i ich znaczenia, a także będą skutecznie wypracowywać metody przeciwdziałania niepożądanym emocjom i ich efektom. ZAMÓW
Głównym celem szkolenia jest kształtowanie u nauczycieli umiejętności umożliwiających budowanie autorytetu w oparciu o własne zasoby osobowościowe i kompetencje interpersonalne. Podczas warsztatów prowadzona jest analiza doświadczeń zawodowych ze wskazaniem na czynniki rozwijające szacunek w relacjach związanych z pracą nauczyciela. Ćwiczenia będą pokazywały jak budować i dbać o wizerunek własny i wizerunek placówki. ZAMÓW
Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby reagowania wobec zachowań trudnych w sposób, który pozwala wyrazić swoje zdanie nie raniąc innych. Przedstawione zostaną metody obrony przed manipulacją. ZAMÓW
Zasadniczym celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników skutecznych metod radzenia sobie ze stresem zawodowym i osobistym. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili identyfikować przyczyny i objawy stresu, oceniać wpływ stresu na ich funkcjonowanie w sferze biologicznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej oraz będą potrafili stosować techniki rozluźniające, relaksacyjne i poznawcze podnoszące odporność na stres. ZAMÓW
Terminologia kolorów, harmonia barw, złudzenia optyczne wywołane kolorem. Rozwijanie osobowości za pomocą koloru. Rozpoznanie własnego koloru. Asocjacje kolorystyczne – skojarzenia barwne. Emocje i ich odzwierciedlenie w kolorze. Sposoby określania osobowości, jako energii danego koloru. Predyspozycje zawodowe poszczególnych typów. Funkcja koloru w naszym otoczeniu. ZAMÓW
Uczestnicy przeanalizują, w jaki sposób organizują własny czas, z jakimi problemami spotykają się w codziennej pracy. Stworzą listę najczęściej występujących trudności. Poznają również podstawowe zasady dotyczące planowania i organizacji pracy. Każdy z uczestników na bazie wiedzy i nabytych umiejętności stworzy indywidualny plan działania i własnych zobowiązań dotyczących zmiany w swoim życiu zawodowym. ZAMÓW
Nauczyciele to najczęściej pasjonaci, którzy bardzo poświęcają się swojej pracy, przez co są narażeni na syndrom wypalenia zawodowego. Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział jak skutecznie ograniczyć stres, jak nie popaść w rutynę, jak zachować równowagę w życiu i co zrobić, by wciąż odczuwać satysfakcję z wykonywanego zawodu. ZAMÓW
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z fizjologią oddychania, powstawaniem i higieną głosu. Nauczą się świadomego operowania głosem. Część praktyczna zajęć będzie zawierała ćwiczenia oddechowe, głosowe i relaksacyjne. ZAMÓW
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z komputera i systemu operacyjnego Windows wraz z pakietem biurowym Microsoft Office składającym się z programów MS Word, MS Excel i MS PowerPoint. ZAMÓW

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Ruch, zabawa i piosenka w edukacji – warsztat z uwzględnieniem metody dr. Paula Dennisona

ZAMÓW >
Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników skutecznych form adaptacji dziecka do przedszkola. Tematyka obejmuje perspektywę nauczyciela, dziecka oraz rodziców.

ZAMÓW >
Celem zajęć jest kształtowanie u uczestników praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem techniki dramy. Zostaną przedstawione sposoby przygotowania, struktura, wskazówki dla nauczyciela dramy oraz zostanie opracowany projekt zajęć dramowych.

ZAMÓW >
Podczas szkolenia poruszane będą kwestie ważności korektywy w rozwoju dzieci, przedstawione będą metody prowadzenia zajęć. Spotkanie ma charakter typowo warsztatowy.

ZAMÓW >
Szkolenie wprowadza w diagnozę zaburzeń. Omówione zostanie stosowanie wielozmysłowej stymulacji w celu niwelowania trudność edukacyjnych i społecznych, a także metody konstruowania planu zajęć z uwzględnieniem założeń Integracji Sensorycznej w celu zwiększenia efektywności nauczania.

ZAMÓW >
Umiejętność planowania, przygotowania i prowadzenia zajęć z języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zastosowanie metody CLIL.

ZAMÓW >
Na szkoleniu każdy uczestnik pozna sposoby wielospecjalistycznej diagnozy dziecka, a także możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej. Zostaną omówione procesy rozwoju widzenia, rozwoju sprawności motorycznej i manualnej, a także percepcji słuchowej i mowy.

ZAMÓW >
Podczas warsztatów uczestnicy sprawdzają granice własnych możliwości i poszerzają je, doświadczają swoim ciałem i przez materiał, ćwiczą nowe formy ruchu, uczą się jak przez zabawę wspierać kreatywność i integrować grupę.

ZAMÓW >
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z metodą rozbudzenia aktywności osoby niepełnosprawnej i zachęcenia jej do działania i przejawiania własnej inicjatywy.

ZAMÓW >
Wykorzystanie artykułów spożywczych i farby na różne sposoby, nowy sposób na znaną kredę, jak powstaje coś z niczego? Inne metody w zależności od potrzeb.

ZAMÓW >
Omówione będą zagadnienia związane ze specyfiką zaspokajania potrzeb psychicznych dzieci upośledzonych umysłowo, przedstawiona zostanie krótka charakterystyka wybranych metod pracy z dzieckiem – Sala Doświadczania Świata. W części praktycznej uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem słowa snoezelen, ponadto omówione zostaną urządzenia w Sali Doświadczania Świata.

ZAMÓW >
Dyscyplina i swoboda dzieci, sposoby uczenia się dzieci poprzez codzienne zadania i obowiązki. Rola i obowiązki nauczyciela Montessori. Wnioski wynikające z obserwacji dziecka i tworzenie planu działań.

ZAMÓW >
Przedstawiona zostanie Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera, polisensoryczność oddziaływań we wspomaganiu rozwoju dziecka, neurofizjologiczne uzasadnienie ważności wczesnej edukacji, rola zabawy w rozwoju i uczeniu się dzieci.

ZAMÓW >

WSPOMAGANIE UCZNIA

Program szkolenia uwzględnia w szczególności pracę z uczniem z: ADHD, zespołem Aspergera, Autyzmem, zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami odżywiania. Dostosowany jest on do indywidualnych potrzeb placówki.

ZAMÓW >
Na szkoleniu dowiesz się m.in. czym są zaburzenia przetwarzania bodźców dźwiękowych, a także jakie są rodzaje terapii w zależności od rodzaju problemu dziecka. Przybliżone zostaną również metody pracy w domu, szkole i na terapii.

ZAMÓW >
Na szkoleniu dowiesz się o sposobie nauczania koordynacji i współpracy obu stron ciała w działaniu. Dostaniesz odpowiedź na pytanie, czym jest bilateralna integracja, a także zapoznasz się z występującymi symptomami i diagnostyką BI. Zajęcia obejmują również praktyczne programy ćwiczeń do pracy z dziećmi.

ZAMÓW >
Uczestnik na szkoleniu dowie się czym jest nadwrażliwość słuchowa, jakie są jej objawy i etiologia. Nauczy się również diagnozy i pracy z dzieckiem nadwrażliwym słuchowo.

ZAMÓW >
Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka sześcioletniego w kontekście wszystkich jego sfer aktywności jako małego ucznia oraz wymagań zawartych w podstawie programowej.

ZAMÓW >
Podstawa prawna. Kategorie zdolności uczniów w klasie/grupie. Identyfikacja uczniów zdolnych. Modele kształcenia uczniów, przykładowe zajęcia.

ZAMÓW >
Głównym celem szkolenia jest przeciwdziałanie zachowaniom prowokacyjnym uczniów, w tym też eksperymentowaniu przez nich z używkami, poprzez kształtowanie u nauczycieli umiejętności radzenia sobie w tego rodzaju sytuacjach. Poruszane będą kwestie zachowań, które prowokują oraz sposoby nie ulegania tym prowokacjom. Forma warsztatowa umożliwia analizę własnych doświadczeń zawodowych, stosując studium przypadków.

ZAMÓW >
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pierwszymi sygnałami myśli samobójczych u młodych ludzi, a także poznają przyczyny i mechanizmy powodujące akt samobójstwa. Uczestnicy poznają także skuteczne metody diagnozy jak i sposoby interwencji w sytuacjach podejrzenia myśli samobójczych u ucznia.

ZAMÓW >
Celem warsztatu jest rozwinięcie wiedzy na temat różnych rodzajów aktywności dzieci i młodzieży w internecie, a także rozwój umiejętności trafnego identyfikowania zagrożeń i reagowania na nie. Uzależnienia, przemoc, wykorzystywanie na tle seksualnym.

ZAMÓW >
Prezentacja wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie symptomów depresji u dzieci i młodzieży oraz postępowanie w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń emocjonalnych u uczniów. Zachowania mieszczące się w granicach normy oraz te, które powinny budzić niepokój nauczyciela. Kształtowanie umiejętności związanych z budowaniem kontaktów z uczniami i rodzicami umożliwiających efektywną współpracę w sytuacjach trudnych.

ZAMÓW >
Celem szkolenia jest kształtowanie u nauczycieli praktycznych umiejętności radzenie sobie w relacjach oraz znaczenie asertywności w komunikacji. Ćwiczenia praktyczne pomogą doskonalić integrację zespołu klasowego, utrzymać dyscyplinę, współpracować z rodzicami, mediować konflikty wewnątrzklasowe, interweniować w przypadku przemocy oraz pracować indywidualnie z uczniem w sytuacjach trudnych.

ZAMÓW >
Zajęcia nastawione są na analizę treści orzeczeń i opinii poradni psychologiczno–pedagogicznych umożliwiającą nauczycielom lepsze rozumienie zawartych w nich diagnoz i zaleceń, a tym samym zapewnienia lepszych warunków kształcenia uczniom posiadającym powyższe dokumenty.

ZAMÓW >
Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje na temat skutków toksycznego działania alkoholu na rozwój dziecka w okresie płodowym. Zapoznają się z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS), poznają kryteria diagnostyki zespołu, a także cechy i problemy dzieci w życiu szkolnym. Omówione zostaną metody wsparcia dziecka oraz jego rozwoju, a także miejsca, gdzie można szukać pomocy i informacji.

ZAMÓW >
Omówione zostaną podstawy prawne dotyczące programów IPET, a także proces ich tworzenia i dokonywania trafnego doboru form oraz metod kształcenia i terapii. W części warsztatowej uczestnicy pracować będą na konkretnych przykładach dostarczonych przez placówkę, w oparciu o anonimowe diagnozy wybranych uczniów.

ZAMÓW >
Szkolenie pokazuje, w jaki sposób pytania otwarte rewolucjonizują proces dydaktyczny i wychowawczy, zmieniając postawę ucznia, czyniąc go odkrywcą i poszukiwaczem wiedzy. Metody coachingowe są pomocnym narzędziem rozwiązywania wielu kwestii problemowych dotyczących uczniów, nauczycieli i rodziców.

ZAMÓW >
Specyfika wieku i jej związek z motywacją. Czynniki kształtujące wewnętrzną motywację do nauki, czyli sposoby rozbudzania ciekawości poznawczej, rola wzmocnień pozytywnych i negatywnych, informacyjna funkcja oceny, porównywanie i rywalizacja. Szkolenie poruszy również problematykę relacji uczeń – nauczyciel i współpracy z rodzicami w zakresie motywowania ucznia.

ZAMÓW >
Działania szkoły wobec ucznia z trudnościami w uczeniu się, konkretne propozycje z uwzględnieniem etapu edukacyjnego i specyfiki szkoły. Jak diagnozować problem i jak czytać diagnozę, opinię i zalecenia, aby opracować skuteczny indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny lub program wspierający? Jak w praktyce realizować pomoc dziecku?

ZAMÓW >
Techniki pracy z grupą nastawione na kształtowanie dyscypliny na lekcji, rola zasad i konsekwencje ich łamania, planowanie przebiegu lekcji, radzenie sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, śledzenie procesu grupowego – techniki socjometryczne. Indywidualna praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

ZAMÓW >
Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe umiejętności komunikacji międzypokoleniowej. Jak zmienił się sposób nauczania, a także jak zmienili się uczniowie na przestrzeni lat.

ZAMÓW >
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak współpracować i porozumiewać się ze współczesnym rodzicem: nadopiekuńczym, roszczeniowym i wymagającym. Przekazane będą metody efektywnej współpracy z rodzicami, a także zaproponowane zostaną sposoby zaangażowania rodzica w proces edukacyjny i życie szkoły. Po szkoleniu każdy uczestnik opanuje sposoby pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem.

ZAMÓW >

METODYKA NAUCZANIA

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Poruszane będą tematy zajęć z rekwizytami tj. gumy, piłka Body Ball, balony, materace, gazety, kredki, spadochron. Dodatkowo powiemy co zrobić, gdy sala gimnastyczna jest zajęta, a lekcję trzeba prowadzić na korytarzu. Gra w INTERKROS.

ZAMÓW >
Na treningach tworzymy klimat sprzyjający twórczości. Przeprowadzamy ćwiczenia: stymulujące myślenie twórcze, energetyzujące, relaksacyjne i utrwalające umiejętności. Dopasowujemy programy treningów do potrzeb konkretnych grup uczestników.

ZAMÓW >
Zajęcia będą mówić o: tworzeniu celu lekcji, kryteriach sukcesu, dobrych pytaniach, samoocenie i ocenie koleżeńskiej. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników do czynnego udziału.

ZAMÓW >
Czym jest uczenie się i zapamiętywanie? Jak uczyć się efektywnie, jak efektywnie nauczać? Jak wykorzystać dominujący kanał sensoryczny i dobrać techniki uczenia się? Uczenie wielozmysłowe, techniki efektywnego zapamiętywania, notowania oraz czytania. Uczestnicy poznają także skuteczne metody poprawiające koncentrację, selektywność, pojemność oraz przełączania uwagi.

ZAMÓW >
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników zajęć w zakresie tworzenia projektów edukacyjnych. Omówione zostaną zasady tworzenia oraz sposoby promocji projektu, a także aspekty organizacyjne jak: planowanie działań, plany roczne i kilkuletnie, zasady tworzenia budżetu zadaniowego. Przedstawione będą także metody ewaluacji i monitoringu postępów w projekcie.

ZAMÓW >
Nowoczesny warsztat gier, zasady ich tworzenia. Zostaną przedstawione przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem gier edukacyjnych. Uczestnicy poznają gry: rozwijające myślenie abstrakcyjnologiczne, językowe i komunikacyjne, rozwijające wzrok, słuch i koordynację.

ZAMÓW >
Terapia przez sztukę i jej wykorzystanie podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Ćwiczenia i zabawy arteterapeutyczne przydatne w pracy z uczniami.

ZAMÓW >
65% współczesnej populacji jest wzrokowcami. Jak do nich dotrzeć? W jaki sposób najlepiej ich uczyć? Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady i opanują technikę komunikacji przez rysunek, którą można zastosować na każdej lekcji.

ZAMÓW >
Uczestnik na szkoleniu dowie się jak dobierać tematy lekcji, aby uaktywnić połączenia mózgowe u uczniów. Nauczy się również, jaki wpływ na motywację uczniów ma informacja zwrotna i jak wykorzystywać zapał twórczy dzieci do efektywnego działania na lekcji.

ZAMÓW >
Najczęściej spotykane u dzieci rodzaje wad wymowy i problemy logopedyczne oraz ich przyczyny – jak je rozpoznać, jak pomagać uczniowi z problemami logopedycznymi oraz jak prowadzić działania profilaktyczne w codziennej pracy nauczyciela. Przykłady zabaw i aktywności podczas pracy z grupą uczniów..

ZAMÓW >
Propozycje zajęć z wykorzystaniem fragmentów filmów wspierających społeczny, emocjonalny i intelektualny rozwój ucznia. Warsztat dobrych praktyk nauczycielskich.

ZAMÓW >
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami pracy z oprogramowaniem służącym do kreowania prezentacji multimedialnych. Poznają podstawowe oraz bardziej zaawansowane funkcje programu PowerPoint.

ZAMÓW >

FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z procesem opracowywania i upowszechniania koncepcji pracy szkoły. Dowiedzą się również, czemu służy tworzenie koncepcji, a także jak koncepcja pracy szkoły zawiera się w przepisach prawa oświatowego.

ZAMÓW >
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z niedoskonałością kodów etycznych, zwyczajów i procedur postępowania. Co to jest niezależność nauczyciela i jego odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji pedagogicznych oraz jego autorytet moralny wobec uczniów. Nauczyciel wobec misji szkoły i wobec osobistej filozofii wychowania. Ukazany zostanie także problem naruszania psychologicznych granic.

ZAMÓW >
Szkolenie pokazuje jak kreować własny wizerunek i jak wizerunek Placówki przekłada się na relacje na zewnątrz. Podczas zajęć zostanie określony szkolny savoir-vivre, zasady relacji dyrektor – nauczyciel, nauczyciel – rodzice, nauczyciel – uczeń oraz zasady układów koleżeńskich.

ZAMÓW >
Uczestnicy poznają podłoże formalno-prawne działań innowacyjnych oraz metody pomagające znaleźć inspirację do wprowadzania zmian w praktyce edukacyjnej.

ZAMÓW >
Rola rzecznika prasowego szkoły, narzędzia przydatne w komunikacji z mediami, stałe kształtowanie wizerunku w mediach.

ZAMÓW >
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników zajęć w zakresie opracowywania programów promocyjnych. Podczas zajęć uczestnicy określają cele i zadania marketingowe, przeprowadzają diagnozowanie potrzeb oraz możliwości, a także określają czynniki decydujące o funkcjonowaniu szkoły. Nauczą się również przygotowania i poprowadzenia skutecznej kampanii promocyjnej przy użyciu social media, Facebooka i innych portali społecznościowych. Tworzenie treści do Internetu.

ZAMÓW >
Szkolenie ma na celu przybliżenie informacji dotyczącej mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Uczestnik dowie się również o konsekwencjach prawnych i przesłankach dotyczących mobbingu. Zostaną przedstawione metody przeciwdziałania i skutki mobbingu.

ZAMÓW >
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z funduszami europejskimi przydatnymi dla edukacji. Omówione zostaną zasady tworzenia i funkcjonowania zespołu projektowego, zarządzania jego cyklem, regułami partnerstwa i komunikacji. Uczestnicy poznają działania, oraz system sprawdzania rezultatów i określania grupy docelowej.

ZAMÓW >
Nauczyciele dowiedzą się, co wpływa na zdrowy styl życia, jak dokonywać najlepszych wyborów, w jaki sposób można propagować zdrowie, w jakich programach brać udział. Zaprezentujemy rozwiązania dla placówek edukacyjnych na przykładach: „Otyłość u dzieci”, programy krajowe i programy Komisji Europejskiej promujące zdrowie w placówkach edukacyjnych.

ZAMÓW >
Podczas szkolenia przedstawione będą podstawowe zasady organizowania wycieczek i kolonii, zakresy odpowiedzialności, a także zasady tworzenia regulaminów i dokumentacji.

ZAMÓW >
Warsztat skoncentrowany jest na zdobywaniu umiejętności praktycznych postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, zapewnienia bezpieczeństwa, wykonania podstawowych czynności ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonemu.

ZAMÓW >

Jesteśmy przygotowani na przeprowadzenie zajęć odpowiadających Państwa oczekiwaniom.

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z placówkami oświatowymi pozwala nam na przeprowadzenie diagnozy Państwa potrzeb i przygotowanie zajęć zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.

Zapraszamy do dalszej współpracy.