ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

PLAN PRACY SZKOŁY. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO.
NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA ZGODNA Z NOWYMI
I PROJEKTOWANYMI ZMIANAMI W PRAWIE OŚWIATOWYM.

Termin : 20 VIII 2020 r. 13:00-16:00

Szanowni Dyrektorzy!

Szkolenie pomoże Państwu w sposób sprawny i zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego, przeprowadzić zebrania rad pedagogicznych, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w pracy szkoły a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.

Korzyści i Program szkolenia

Korzyści ze szkolenia – Uczestnicy:

1.   Poznają nowe i zmieniające się przepisy prawa mające wpływ na funkcjonowanie pracy szkoły.

2.   .Zapoznają się z ciekawymi propozycjami rozwiązań dotyczącymi tworzenia nowych dokumentów i uaktualniania już funkcjonujących , takich jak: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plany pracy.

3.   Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje przygotować plan nadzoru, zaplanować jego nowatorską i sprawną realizację

Program szkolenia:

1. Nowe akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły – analiza i omówienie zadań.

2. Główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21 i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym.

3. Planowanie pracy szkoły – kalendarz roku szkolnego 2020/21 – propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, plan pracy szkoły, plany zespołów nauczycielskich, szkolny zestaw programów nauczania.

4. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej: zadania nauczycieli i specjalistów, niezbędna dokumentacja.

5. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21: wytypowanie wymagań do ewaluacji wewnętrznej, przedstawienie tematyki i zakresu kontroli, omówienie form wspomagania nauczycieli, wytypowanie obszarów monitorowania.

6. Nowelizacja dokumentacji szkolnej – statutu, regulaminów, procedur.

7. Zasady tworzenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, diagnoza wychowawcza, czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

8. Omówienie zadań organizacyjnych niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

9. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego. Porządek zebrania.

10. Bezpieczeństwo uczniów w szkole – zadania dyrektora i nauczycieli w oparciu o obowiązujące akty prawne.

11. Awans zawodowy nauczycieli: rozpoczęcie stażu, dokumentowanie działań wynikających z przebiegu awansu

12. Podsumowanie, wzory dokumentów

WYKŁADOWCA:

Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Członek Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich, specjalista w zakresie prawa oświatowego, astrofizyk.

Koszt szkolenia 180,00 zł./os

W koszt wliczone są wzory dokumentów,  materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045),

Wymagania przy szkoleniu on-line:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
  • mikrofon lub słuchawki.


Przed szkoleniem wyślemy maila z linkiem aktywacyjnym.

Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”.

W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Formularz zgłoszenia