Organizacja Roku i nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2023/2024

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Główny cel

Przygotowanie kadry kierowniczej szkół do jak najlepszego i zgodnego z prawem podjęcia działań koncepcyjnych i organizacyjnych

Korzyści, uczestnicy:

 • Nabędą umiejętność praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie przygotowania szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego
 • Będą potrafili zaplanować nadzór pedagogiczny

Program szkolenia

 1. Zmiany w prawie oświatowym
  • Podstawy prawne
 2. Planowanie pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 – przygotowanie lub modyfikacja podstawowych dokumentów
  • kalendarz roku szkolnego i „kalendarz szkoły”,
  • plan pracy szkoły,
  • plany pracy organów szkoły,
  • organizacja tygodnia i dnia szkolnego,
  • przydział obowiązków i czynności dodatkowych dla nauczycieli,
  • szkolny zestaw programów nauczania,
  • program wychowawczo-profilaktyczny,
  • statut szkoły.
 3. Organizacja nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024
  • Tworzenie zestawu programów wychowania przedszkolnego.
  • Zatwierdzanie programu przez dyrektora.
  • Zmiany programu przed i w trakcie etapu nauczania.
 4. Organizacja nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024
  • podstawy prawne,
  • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa,
  • formy, metody i sposoby sprawowania nadzoru pedagogicznego.
  • plan nadzoru pedagogicznego
 5. Zadania organizacyjne dyrektora
  • sprawdzenie wyposażenia,
  • opracowanie aneksu do arkusza organizacji szkoły,
  • kontrola obiektów należących do szkoły,
  • zakończenie spraw kadrowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 6. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego
  • Porządek zebrania
 7. Podsumowanie, panel dyskusyjny