Organizacja pracy nauczyciela bibliotekarza od A do Z

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Cel szkolenia

Uporządkowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów/studium; zapoznanie nauczycieli bibliotekarzy z warsztatem pracy w  bibliotece szkolnej i jej specyfiką, podniesienie kompetencji bibliotekarzy szkolnych w zakresie pracy z czytelnikami zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowania bibliotek szkolnych, poznanie zasad budowania relacji biblioteka szkolna- dyrektor szkoły- rada pedagogiczna- uczniowie.

Korzyści

Uczestnicy:

1. Organizacja pracy biblioteki szkolnej  w świetle prawa oświatowego. Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza.

Omówienie podstawowych aktów prawnych / Prawo Oświatowe / oraz pozostałe dokumenty  dotyczące biblioteki szkolnej /biblioteka szkolna
w przepisach międzynarodowych/kwalifikacje zawodowe nauczyciela bibliotekarza.

2. Praca techniczna nauczyciela bibliotekarza.

Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej , skontrum, błędy i niespodzianki jakie mogą pojawić się w prowadzonej dokumentacji (księga ubytków, inwentarz) , zasady tworzenia planu pracy i regulaminu biblioteki szkolnej w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

3. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza / metody pracy z czytelnikiem.

Warsztat pedagogiczny nauczyciela bibliotekarza: metody i formy  pracy z czytelnikiem/ cele i zasady organizacji zajęć czytelniczych , dobre praktyki, praca zdalna biblioteki szkolnej.

4. Budowanie relacji biblioteka szkolna- dyrektor szkoły- rada pedagogiczna- uczniowie.

Omówienie zasad współpracy/ przykłady dobrej i złej współpracy z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i uczniami z pokolenia „Z”  i „Alpha”.

5. Podsumowanie szkolenia. 

Rekapitulacja szkolenia, dyskusja, pytania.

Program

1. Rozkrętka dla mózgu, czyli jak przygotować dzieci/młodzież do rozmów o trudnych sprawach?

2. Klasowe rytuały obniżające napięcie emocjonalne uczniów.

3. Budowanie zasad klasowych. 

4. Scenariusz lekcji poświęcony cyberprzemocy i odpowiedzialności w sieci za innych.

5. Ćwiczenia. 

Wykładowca:
Nauczyciel historii i nauczyciel bibliotekarz z ponad 30 letnim stażem, wieloletni metodyk ds. bibliotek szkolnych, zastępca prezesa w Towarzystwie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich- Oddział Warszawa, autorka artykułów na temat organizacji pracy biblioteki szkolnej i warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza w „Biblioteka w szkole”, „Nowoczesna Biblioteka3.0”, „Poradnik dyrektora szkoły”, „Biblioteka wizytówka szkoły, „Szkoła. Miesięcznik dyrektora”, „Sygnał. Magazyn nauczyciela”, była redaktor naczelna „Filatelisty” w latach 2012-2015 oraz była wiceprezes Polskiego Związku Filatelistów-Okręg Warszawski, opiekun młodzieżowych kół filatelistycznych w szkołach warszawskich, członek i korespondent zagraniczny International Postal Philatelic Club. 

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej