Obowiązki i sposoby dokumentowania pracy specjalisty w placówce oświatowej

Adresaci

nauczyciele-specjaliści przedszkoli, szkół, dyrektorzy

Główny cel

Zapoznanie uczestników z obowiązkami i sposobami dokumentowania pracy specjalisty w placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają aktualne przepisy prawa określające zadania specjalistów w placówkach oświatowych.
  • Poznają przykładowe sposoby dokumentowania pracy specjalisty w placówce oświatowej.
  • Przeanalizują, jakich kwalifikacji należy wymagać od specjalisty, czy możliwe jest zatrudnienie specjalisty bez kwalifikacji.

Program szkolenia

1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące specjalistów.
Omówienie zmian w prawie oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

2. Obowiązki specjalisty w placówce oświatowej.
Zadania specjalistów:
• pedagoga,
• pedagoga specjalnego,
• psychologa,
• logopedy,
• terapeutę pedagogicznego
określone przepisami prawa.

3. Sposoby dokumentowania pracy specjalisty w placówce oświatowej.
Obowiązki dokumentowania określone przepisami prawa:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

4. Przykładowa dokumentacja pracy specjalisty.
Przykłady dokumentów tworzonych w celu dokumentowania pracy specjalisty – dobre praktyki.