Zmiany w Kodeksie Pracy i w Karcie Nauczyciela – wpływ na decyzje pracodawcy i uprawnienia pracownika

Adresaci

dyrektorzy, pracownicy kadr, nauczyciele i inni zainteresowani

Główny cel

zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami prawa pracy, karty nauczyciela, wdrożenie dyrektyw unijnych do polskiego prawa pracy, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stosunku pracy

Korzyści ze szkolenia, uczestnik:

1) Poznają nowelizacje prawa pracy, najistotniejsze zmiany, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stosunku pracy.

2) Przeanalizują zmiany w zakresie urlopów: rodzicielskim, ojcowskim, opiekuńczym, a także w zakresie NOWOŚCI w Kodeksie Pracy – dodatkowych dni wolnych od pracy.

3) Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie pracy zdalnej NOWOŚĆ!
Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami prawnymi pracy zdalnej, przedstawienie jej rodzajów, kontroli pracy zdalnej. Przestrzeganie zasad BHP i ochrony danych osobowych w pracy zdalnej. Przygotowanie stosownej dokumentacji przez pracodawcę, koszty pracy zdalnej.

4) Czas pracy – korzystanie z elastycznego czasu pracy. NOWOŚĆ!

5) Kontrola trzeźwości pracowników. NOWOŚĆ! Sporządzanie dokumentacji.

6) Nowe zasady prowadzenia akt osobowych. NOWOŚĆ!

7) Przedstawienie propozycji zmian w przepisach prawa, w tym czterodniowy tydzień pracy, zmiany w badaniach sanitarno-epidemiologicznych, projekt zmian legislacyjnych w zakresie wcześniejszych emerytur nauczycieli

8) Zaplanują obowiązki.

Program szkolenia

1. Nowelizacja prawa pracy

• Nowelizacja prawa pracy,  zatrudnienie, zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową, życiem rodzinnym pracownika, omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego na przykładach.
• Wdrożenie dyrektyw unijnych do   polskiego prawa pracy.
Pracownik i pracodawca jako strony stosunku pracy. Zmiany w umowach o pracę, umowy zawierane z nauczycielami i pracownikami z grupy niepedagogicznej.
• Nowelizacja zasad zatrudniania nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

2. Zmiany w zakresie urlopów

Urlopy: rodzicielski, ojcowski, opiekuńczy, a także dodatkowe dni wolne od pracy – jako wymierne korzyści dla pracownika, zakres ewidencji prowadzony przez pracodawcę.

3. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie pracy zdalnej

Obowiązki  dyrektora szkoły wobec pracowników, a także pracowników wobec pracodawcy w zakresie pracy zdalnej.  Podstawy prawne pracy zdalnej, jej rodzaje, kontrola pracy zdalnej, jej koszty. Przestrzeganie zasad BHP i ochrony danych osobowych w pracy zdalnej. Przygotowanie stosownej dokumentacji przez pracodawcę

4. Czas pracy 

Korzystanie z elastycznego czasu pracy, dla kogo taka możliwość, czy nauczyciele będą mogli wykorzystać tę zmianę w Kodeksie Pracy? Wdrożenie  tej zmiany do warunków pracy

5.Kontrola trzeźwości pracowników

Podstawy prawne, opracowanie i wdrożenie stosownej dokumentacji przez Pracodawcę. Obowiązki Pracownika i Pracodawcy w zakresie omawianej zmiany
w Kodeksie Pracy.

6. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych

Omówienie zmian w oprowadzeniu akt osobowych, dodatkowe części akt pracowniczych – przedstawienie i szczegółowe omówienie zagadnienia, łącznie
z aspektami praktycznymi

7. Przedstawienie propozycji zmian w przepisach prawa

Czterodniowy tydzień pracy, zmiany w badaniach sanitarno-epidemiologicznych, projekt zmian legislacyjnych w zakresie wcześniejszych emerytur nauczycieli- dokładne omówienie i przedstawienie przygotowywanych zmian, ich wpływ na realizowanie obowiązków dydaktycznych i pracowniczych.