Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - aktualny stan prawny

Adresaci

Dyrektorzy oraz pracownicy administracji szkół, przedszkoli i nauczyciele pracujący w Komisjach Socjalnych.

Główny cel

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej szkoły/placówki oświatowej.

Po szkoleniu będziecie Państwo potrafili:

  1. Dokonać prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych,
  2. W sposób zgodny z prawem naliczać odpisy na ZFŚS,
  3. Tworzyć lub dokonywać zmian w regulaminie ZFŚS.

Program

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych( Dz. U. z 2021, poz. 746)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349);

3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762.);

5. Ustawa z 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781);

6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.).
Istota i cel tworzenia ZFŚS:

• odpisy obowiązkowe i fakultatywne na rok 2022r.
• terminy odpisów,
• ustalenie średniorocznego zatrudnienia,
• określenie osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
• świadczenie urlopowe dla nauczycieli jako świadczenie wymagalne.

7. Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
• rodzaje i formy świadczeń socjalnych zaliczanych do działalności socjalnej,
• wyodrębnione grupy dochodowe wśród pracowników,
• definicja rodziny pracownika – emeryta, rencisty na potrzeby działalności socjalnej,
• granice wieku dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
• osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu,
• zasady i sposób pozyskiwania przez pracodawcę informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika,
• zasady korzystania ze świadczeń socjalnych współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,
• tryb zgłaszania i wprowadzania zmian do regulaminu,
• miejsce, tryb i terminy występowania z wnioskami o świadczenie socjalne przez osoby uprawnione,
• tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia z możliwością wprowadzenia wewnętrznej procedury odwoławczej w razie negatywnej decyzji o ich przyznaniu,
• przyjęte u pracodawcy wzory dokumentów przydatnych w organizowaniu działalności socjalnej.

8. Formy świadczeń socjalnych:
• świadczenia rzeczowe,
• paczki dla dzieci,
• imprezy okolicznościowe,
• dopłaty do wypoczynku,
• tzw. wczasy pod gruszą,
• zapomogi i zapomogi losowe,
• pieniądze na leki,
• choroby,
• pożyczki mieszkaniowe.

9. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli:
• nauczyciele uprawnieni,
• proporcjonalność świadczenia.
Dokumentacja udzielanej pomocy socjalnej:
• karty pomocy socjalnej,
• wnioski o pomoc z Funduszu,
• zaświadczenia,
• oświadczenia pracowników,
• zasady pracy tzw. Komisji Socjalnej.

10. Panel dyskusyjny