Zadania dyrektora w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, inni
zainteresowani

Główny cel

Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego oraz sposobów ich realizacji również
w czasie nauczania zdalnego

Korzyści ze szkolenia

 • 1. Przygotowanie do awansu dyrektora na stopień nauczyciela dyplomowanego.

  2. Szczegółowe poznanie procedury awansu zawodowego.
  3. Komplet materiałów/dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tego postępowania.
  4. Dyrektor potrafi zgodnie z przepisami prawa przeprowadzić postępowanie na stopień nauczyciela stażysty.
  5. Uczestnik będzie wiedział, jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia tego postępowania.
  6. Słuchacz ugruntuje swoją wiedzę związaną z procedurami awansu zawodowego.
  7. Otrzymanie wskazówek dotyczących budowy oceny dorobku zawodowego oraz wielu innych dokumentów.
  8. Gotowe wzory i dokumenty pozwolą dyrektorowi na sprawny nadzór nad awansami nauczycieli na                        poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Program szkolenia

1. Zmiany w prawie oświatowym dotyczące awansu zawodowego

 • – zmiany w Ustawie z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela,
 • – zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 • – przepisy przejściowe.

   

 • 2. Staż
 • – przepisy prawa dot. awansu zawodowego.,
 • – awans zawodowy a zatrudnienie nauczycieli,
 • – definicja i czas trwania stażu,
 • – rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego,
 • – zadania nauczycieli odbywających staż,
 • – wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego,
 • – przedłużenie i przerwanie stażu,
 • – zmiana miejsca zatrudnienia w czasie stażu,
 • – zakończenie stażu i ocena dorobku zawodowego.

   

 • 3. Postepowanie kwalifikacyjne
 • – złożenie wniosku i wszczęcie postepowania,
 • – powołanie i posiedzenie komisji,
 • – nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu,
 • – organy wyższego stopnia.

   

 • 4. Awans zawodowy dyrektora
 • – warunki ubiegania się o wyższy stopień awansu,
 • – złożenie wniosku o wszczęcie postępowania,
 • – postepowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

   

Uczestnicy otrzymają gotowe wzory dokumentów:
1. Związane ze stażem (rozpoczęcie stażu, przydzielenie opiekuna, zatwierdzenie PRZ, zawiadomienie RR, ocena dorobku zawodowego, zaświadczenie dyrektora szkoły.)
2. Związane z postępowaniem kwalifikacyjnym (metryka sprawy, analiza formalna, powiadomienie nauczyciela, powiadomienie OP, powiadomienie OSNP, protokół z posiedzenia KK, zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji KK, akt nadania stopnia awansu zawodowego, uzasadnienie aktu nadania).
3. Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).