WICEDYREKTOR – ORGANIZACJA, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW PRAWA - szkolenie online

Adresaci

Wicedyrektorzy placówek oświatowych

Cel szkolenia

Kształtowanie nawyku korzystania z aktualnych przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji pracy na stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA ONLINE, UCZESTNICY:

1) znają przepisy prawa regulujące powierzanie stanowisk kierowniczych w systemie oświaty,

2) potrafią sprawnie organizować swoją pracę na stanowisku kierowniczym,

3) doskonalą umiejętności w zakresie komunikacji z pracownikami i pracodawcą oraz relacji ze społecznością szkolną

4) skutecznie sprawują nadzór pedagogiczny

5) znają podstawowe zasady prowadzenia polityki finansowej w jednostce.

Program

1.Formalno-prawne umocowanie funkcji wicedyrektora w przepisach prawa oświatowego

– warunki formalne jakie musi spełniać kandydat na stanowisko kierownicze – procedura powierzenia funkcji

2. Zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora

– określenie kompetencji wicedyrektora – współpraca  w zespole kierowniczym jednostki oświatowej – podział i realizacja zadań  w zespole kierowniczym w obszarze: – triady edukacyjnej – zarządzania i administrowania

3. Usprawnienie komunikacji  w zespole nauczycieli

– narzędzia pozwalające na poznanie stylu myślenia i stylu działania zespołu – optymalna komunikacja czyli poznanie stylu komunikacyjnego – sposoby realizacji zadań wynikających  z planu pracy szkoły/placówki

4. Aktualizacja prawa oświatowego i prawa  w oświacie

– katalog obowiązujących  przepisów rangi ustawowej i wykonawczej w prawie oświatowym – inne gałęzie prawa w działalności szkoły/placówki: – prawo pracy – prawo finansowe – procedura administracyjna – k.p.a.

W koszt szkolenia wliczone są: materiały szkoleniowe, wzory dokumentów w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

PROWADZENIE:

Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuje się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, awansem zawodowym,  funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych na terenie całego kraju.

Ilość miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej