Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
w roku szkolnym 2020/2021, planowanie na kolejny rok-praktyczne wskazówki

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół

Nadzór pedagogiczny dyrektora realizowany jest poprzez wykonywanie zadań oraz czynności w ramach działań planowych i doraźnych wynikających z potrzeb szkoły, w formach określonych zapisami prawa oświatowego. W celu realizacji wyznaczonych zadań, dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego uwzględniający wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w szkole w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Szkolenie pomoże przeanalizować działania zrealizowane i zmodyfikowane oraz odnieść się do przyczyn zadań niezrealizowanych w związku ze zmianą pracy szkoły w zakresie trybu stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego. Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi
formułowania wniosków i rekomendacji wynikających ze zrealizowanych zadań i wyznaczających kierunek pracy na kolejny rok szkolny. W szkoleniu omawiane będą przykłady dobrych praktyk i pomocnych rozwiązań zorientowanych na oczekiwane efekty i doskonalenie jakości pracy szkoły.

Cel szkolenia

Szkolenie pomoże dyrektorowi przygotować sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za
rok szkolny 2020/2021 oraz zaplanować działania na rok następny.

Korzyści

Uczestnik po szkoleniu wie:
– jak analizować realizowane formy nadzoru pedagogicznego,
– jak i jakie zmiany wprowadzić w planie nadzoru ze wzglądu trójmodułową organizację pracy szkoły,
– jak wprowadzić zmiany i opracować nowe rozwiązania doskonalące jakość pracy szkoły,
– jak przygotować sprawozdanie z realizacji planu nadzoru za rok szkolny 2020/21,
– co wziąć pod uwagę w planie nadzoru na kolejny rok szkolny.

Program

1. Przypomnienie zadań dyrektora związanych z opracowaniem i realizacją sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
2. Wyniki, wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej.
3. Wyniki, wnioski i rekomendacje z kontroli przestrzegania przepisów prawa.
4. Wnioski i rekomendacje z realizowanych działań wspomagających.
5. Wnioski i rekomendacje z monitorowania pracy szkoły.
6. Wnioski i rekomendacje z przebiegu procesów kształcenia i wychowania, a także innej działalności statutowej szkoły, w tym:
– analizy dokumentacji przebiegu nauczania,
– obserwacji prowadzonych zdalnie i stacjonarnie zajęć.
7. Propozycje nowych rozwiązań w sprawozdaniu dyrektora z planu nadzoru pedagogicznego.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz.U. z 2109r. poz. 1045),
– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dla uczestników szkolenia – prezentacja pdf,
– wzory prezentowanych dokumentów w formie edytowalnej (katalog obowiązujących w prezentowanej tematyce aktów prawnych, zestawienie zadań
w ramowym sprawozdaniu, przykłady wniosków i rekomendacji).

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej