Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej

Adresaci

Osoby pracujące na stanowisku sekretarza/ sekretarki w placówkach oświatowych, intendenci, wszystkie osoby, które chcą poszerzyć i zdobyć nowe kompetencje na rynku pracy.

Główny cel

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do zajmowania stanowiska profesjonalnego pracownika biurowego w placówce oświatowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

  •  Poznają akty prawne regulujące pracę szkoły i szkolnego sekretariatu.
  • Przeanalizują obowiązujące przepisy prawa.
  • Zaplanują własną pracę przy składnicy akt, archiwizacji, redagowaniu pism oraz prac
    kancelaryjnych.

Program szkolenia

I.1. Wykaz wybranych aktów prawnych regulujących organizację pracy szkół/placówek
I.2. Regulacje prawne dotyczące dokumentacji szkolnej
I.3. Dokumentacja szkolna – zmiany w przepisach
II.1. Organizacja pracy sekretariatu
II.2. Kierowanie sekretariatem
II.3. Zadania i obowiązki pracownika sekretariatu

  • Sprawy kadrowe (wybrane elementy)
  • Sprawozdawczość, gospodarka materiałowa

II.4. Dokumentacja sekretariatu – pisanie zarządzeń, wydawanie decyzji administracyjnych
II.5. Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych – korespondencja biurowa zewnętrzna i wewnętrzna, dokumentacja tajna i poufna
II.6. Kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania
II.7. Archiwizacja danych – gromadzenie i zabezpieczanie przed zniszczeniem dokumentacji szkolnej
II.8. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – przyjmowanie,
rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii,
nowe zasady wydawania odpisów arkusza ocen
II.9. Ochrona danych osobowych

Przykładowe wzory dokumentów.