Praca z uczniem wybitnie zdolnym

Adresaci

Nauczyciele szkół, przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel

Zdobycie i doskonalenie umiejętności indywidualizacji pracy z dziećmi i motywowania uczniów uzdolnionych, o wysokim poziomie motywacji wewnętrznej

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Poznają sposoby rozpoznawania zdolności oraz formy wsparcia ucznia ujawniającego wybitne zdolności
 • Zwiększą wrażliwość na potrzeby emocjonalno-społeczne uczniów o wybitnych uzdolnieniach
 • Przeanalizują metody pracy z uczniem o ukierunkowanych zainteresowaniach
 • Zaplanują organizację zajęć z uczniem zdolnym, wspomaganie jego rozwoju emocjonalno-społecznego i współpracę z rodzicami

Program szkolenia

 1. Uczeń zdolny w świetle przepisów o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  – Uczeń zdolny jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 2. Rozpoznawanie uzdolnień
  – Cechy ucznia zdolnego
  – Diagnozowanie zdolności i potrzeb oraz potencjalnych trudności w funkcjonowaniu ucznia
 3. Organizacja pracy z uczniem zdolnym i narzędzia wzmacniania jego rozwoju
  – Organizacja zajęć z uczniem zdolnym
  – Indywidualny Program / Tok Nauczania
  – Formy wsparcia
  – Dostosowywanie wymagań edukacyjnych
  – Metody pracy
 4. Rola nauczyciela i rodziców
  – Uważne wsparcie harmonijnego rozwoju, podtrzymanie motywacji, przeciwdziałanie wykluczeniu z klasy