Podsumowanie pracy przedszkola za pierwsze półrocze

Adresaci

Dyrektorzy przedszkoli

Główny cel

Przedstawienie uczestnikom sposobu opracowania wniosków
z nadzoru pedagogicznego, ustalenie rekomendacji jako jedno z kluczowych zadań niezbędnych do podsumowania pracy
w pierwszym półroczu i przeprowadzenia podsumowującego zebrania rady pedagogicznej

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 1. Doskonalą umiejętność pracy z radą pedagogiczną
 2. Poznają możliwości praktycznego wykorzystywania przepisów prawa oświatowego
 3. Przeanalizują rozwiązania zmierzające do przygotowania wniosków i rekomendacji związanych
  z podsumowaniem półrocza
 4. Zaplanują tok rady pedagogicznej podsumowującej pierwsze półrocze

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat

Treści

Zadania dyrektora przedszkola związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zebrania podsumowującego pracę przedszkola w pierwszym półroczu

Porządek posiedzenia, zawiadomienie nauczycieli, wzory dokumentów do wypełnienia, sprawozdania z działalności przedszkola w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
w tym pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Podsumowanie ilościowe i jakościowe udzielania pomocy p-p
 2. Monitorowanie efektywności i ocena
 3. Diagnozowanie postępów dziecka, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, sprawozdania z pracy zespołów

Ogólne wnioski dyrektora z nadzoru pedagogicznego, rekomendacje

 1. Częściowe sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – wzory
 2. Wnioski i rekomendacje do pracy w drugim półroczu