Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli

Główny cel

Usystematyzowanie zadań, które ma do wykonania dyrektor w związku z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023 w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Utrwalą znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola i nadzorem pedagogicznym.
  • Potrafią przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy przedszkola, planu nadzoru, programów realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
  • Potrafią sprawnie i skutecznie zebrać i opracować informacje niezbędne do podsumowania wszystkich obszarów pracy przedszkola

Program szkolenia

  1.  Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, wynikające z przepisów prawa oświatowego – co trzeba, a co można i warto dokumentować.
  2. Ocena stopnia realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktyczno-wychowawczej określonych w kierunkach polityki oświatowej państwa, w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a także wynikających z przepisów dotyczących kształcenia dzieci innej narodowości
  3. Ocena efektywności kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu – przykładowe dokumenty i zapisy: przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, dokumentowanie efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sprawozdania z pracy specjalistów.
  4. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego – ustalenie sposobu ich wykorzystania – w obszarach kontroli i wspomagania nauczycieli
  5. Informacja dyrektora o działalności przedszkola – m.in. w zakresie: realizacji planu pracy przedszkola, realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny, współpracy z rodzicami, współpracy z organami nadrzędnymi.