Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/22,
wnioski z nowego nadzoru

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli

Główny cel

Usystematyzowanie zadań, które ma do wykonania dyrektor w związku z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Utrwalą znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola i nadzorem pedagogicznym.
  • Potrafią przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy przedszkola, planu nadzoru, programów realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
  • Potrafią sprawnie i skutecznie zebrać i opracować informacje niezbędne do podsumowania wszystkich obszarów pracy przedszkola

Opis

Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2021/2022, bardzo trudnego ze względu na trwającą pandemię i konieczność przyjęcia do placówek dzieci z objętej wojną Ukrainy. To czas na dokonanie przez dyrektora i nauczycieli analizy i oceny stopnia realizacji planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowania wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, ustalenia rekomendacji do pracy w roku przyszłym. To jednocześnie czas podsumowania działalności przedszkola we wszystkich innych obszarach jego funkcjonowania. Podsumowanie to powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa oświatowego, ale przede wszystkim powinno przebiec w sposób uporządkowany. Zaproponujemy Państwu sposoby i narzędzia do analizy i oceny działalności pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, z uwzględnieniem szczególnych zadań, które postawiła przed placówkami rzeczywistość.

Program szkolenia

  1. Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, wynikające z przepisów prawa oświatowego – co trzeba, a co można i warto dokumentować.
  2. Ocena stopnia realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktyczno-wychowawczej określonych w kierunkach polityki oświatowej państwa, w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a także wynikających z przepisów dotyczących kształcenia dzieci innej narodowości
  3. Ocena efektywności kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu – przykładowe dokumenty i zapisy: przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, dokumentowanie efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sprawozdania z pracy specjalistów.
  4. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego – ustalenie sposobu ich wykorzystania – w obszarach kontroli i wspomagania nauczycieli
  5. Informacja dyrektora o działalności przedszkola – m.in. w zakresie: realizacji planu pracy przedszkola, realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny, współpracy z rodzicami, współpracy z organami nadrzędnymi.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje: zaświadczenie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109 r. poz. 1045), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dla uczestników szkolenia – prezentacja pdf oraz wzory prezentowanych dokumentów w formie edytowalnej.