Obowiązki i sposoby dokumentowania pracy specjalisty w placówce oświatowej.

Adresaci

Nauczyciele – specjaliści przedszkoli, szkół, dyrektorzy

Główny cel

Zapoznanie uczestników z obowiązkami i sposobami dokumentowania pracy specjalisty w placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych.

Korzyści. Uczestnicy:

  1. Poznają aktualne przepisy prawa określające zadania specjalistów w placówkach oświatowych.
  2. Poznają przykładowe sposoby dokumentowania pracy specjalisty w placówce oświatowej.
  3. Przeanalizują, jakich kwalifikacji należy wymagać od specjalisty, czy możliwe jest zatrudnienie specjalisty bez kwalifikacji.

Program

1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące specjalistów.
Omówienie zmian w prawie oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli

2. Obowiązki specjalisty w placówce oświatowej.
Zadania specjalistów:

  •  pedagoga,
  • pedagoga specjalnego,
  • psychologa,
  • logopedy,
  • terapeutę pedagogicznego określone przepisami prawa.

3. Sposoby dokumentowania pracy specjalisty w placówce oświatowej.
Obowiązki dokumentowania określone przepisami prawa:

  •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

4. Przykładowa dokumentacja pracy specjalisty.
Przykłady dokumentów tworzonych w celu dokumentowania pracy specjalisty –
dobre praktyki.