Dyrektor jako pracodawca w świetle obowiązującego prawa

Adresaci

Dyrektorzy oraz osoby zajmujące się sprawami kadrowymi
w jednostkach oświatowych.

Główny cel

Rozumienie roli, zadań i odpowiedzialności dyrektora jako pracodawcy w świetle obowiązującego prawa.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • 1)     znają obowiązujące akty prawa regulujące stosunek pracy – pracodawca – pracownik,

    2)     stosują odpowiednie przepisy prawa w zależności od formy nawiązania i trwania stosunku pracy
             z pracownikiem w zakresie jego uprawnień i obowiązków,

    3)     planują ocenę pracy pracowników zgodnie z obowiązującym prawem,

    4)     prawidłowo prowadzą dokumentację pracowniczą.

Program

1.Zadania dyrektora jako pracodawcy

– akty prawne regulujące zasady prawa
  pracy w jednostkach oświatowych

– hierarchia stosowania aktów prawnych

2.Nawiązanie, zmiany w trakcie trwania i rozwiązanie stosunku pracy

– stosunek pracy z nauczycielem na
  podst. KN

– stosunek pracy z pracownikiem niepedagogicznym

3.Uprawnienia pracownicze

–   uprawnienia wynikające z ogólnego prawa pracy

– uprawnienia wynikające z KN – min. dodatki, nagroda jubileuszowa, urlop zdrowotny, pomoc zdrowotna, specyfikacja urlopów nauczycielskich

  1. 4.Ocena pracy pracownika

–   ocena pracy nauczyciela

– ocena pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

5.Dokumentacja pracownicza

–   wymagane prawem dokumenty regulujące stosunek pracy – regulaminy

– akta osobowe – zakładanie i prowadzenie

Koszt szkolenia od osoby: 250 zł

W koszt wliczone jest: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały prezentowane podczas szkolenia, które zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.