NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Adresaci

Dyrektorzy szkół/przedszkoli oraz nauczyciele pracujący w zespołach problemowych przygotowujący nowelizację statutu

Główne cele

Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o obszarach działalności szkoły/przedszkola, które zostały zmienione w przepisach prawa. W związku z tym statuty szkół/przedszkoli wymagają nowelizacji według stanu prawnego na dzień 1.09.2020 r.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

  • Poznają sposoby dokonywania zmian w statucie szkoły/przedszkola.
  • Będą potrafili dostosować zapisy statutowe do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego
  • Zaplanują proces zmian w statucie szkoły/przedszkola zgodnie z zasadami techniki prawodawczej
  •  

Program

1. Wstęp

 System prawa funkcjonujący w Polsce,
Dziedziny prawa,
Prawo oświatowe,
Miejsce statutu w systemie prawa.

2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910, 1378),
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.1327),
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”  (Dz. U.  z  2016 r. poz.283)

3. Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły/przedszkola

Zadania  i cele działalności szkoły/przedszkola,
Prawa i obowiązki ucznia/dziecka,
Obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły/przedszkola
Zadania organów szkoły/przedszkola i współpraca między nimi,
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego,
Organizacja wolontariatu oraz WSDZ,
Kary stosowane wobec uczniów,
Ceremoniał szkoły/przedszkola.

4. Procedura nowelizacji (zmiany) statutu szkoły/przedszkola.

Organy uprawnione do wnoszenia zmian w statucie,
Nowelizacja w szkole/przedszkolu gdzie funkcjonuje Rada Szkoły
Nowelizacja statutu w szkole/przedszkolu gdzie nie funkcjonuje Rada Szkoły,
Tekst jednolity a tekst ujednolicony statutu.

5. Przykłady dokumentów związanych ze zmianami w statucie szkoły/przedszkola.

Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwała Rady Szkoły
Publikowanie tekstów ujednoliconych statutu przez dyrektora szkoły/przedszkola

6. Panel dyskusyjny

Odpowiedzi na pytania

W koszt szkolenia wliczone są materiały w formie plików przesłane droga elektroniczną po szkoleniu oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.

Wymagane przy szkoleniu online
– komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
– przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera)
– Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.

Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej