KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przygotowujący się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

KONCEPCJA MERYTORYCZNA REALIZACJI SZKOLENIA

1. Przygotowanie nauczycieli szkół/przedszkoli/placówek oświatowych do jak najlepszego
przygotowania się do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora
2. Cele szczegółowe(przewidywane efekty):

Po szkoleniu uczestnicy:

1. znają szczegółowo wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora
szkoły/przedszkola /placówki oświatowej oraz zadania stojące przed dyrektorem
2. potrafią przygotować dokumenty konieczne do udziału w konkursie,
3. umieją właściwie zaprezentować się swoje wiadomości i umiejętności przed komisją konkursową.

Program szkolenia

Wstęp
1. Podstawy prawne
2. Wymagania ustawowe oraz wynikające z rozporządzenia MEN do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły/placówki
3.Skład komisji konkursowej; jej umocowanie i zadania

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki
1. Terminy i sposób złożenia dokumentacji do komisji konkursowej
2. Przebieg I etapu konkursu
3. Przebieg II etapu konkursu

Przygotowanie podstawowych dokumentów
1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
2. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu
3. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki

Przebieg rozmowy z członkami komisji konkursowej
1. 10 złotych zasad wystąpień publicznych
2. Przygotowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji.

Wykładowca: Bogdan J. Żerkowski – nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, b. st. wizytator KO w Warszawie
Liczba godzin dydaktycznych:  4 godziny

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej