Kompleksowy kurs dla kadr

Adresaci

Dyrektorzy i pracownicy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, jednostek obsługujących (CUW, ZEAS) oraz przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za sprawy kadrowe w oświacie.

Główny cel

Szkolenie w przystępny sposób pozwoli zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności na temat prowadzenia spraw kadrowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Korzyści ze szkolenia:

Zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności gwarantujących minimum kompetencji niezbędnych do prowadzenia spraw kadrowych w szkołach, placówkach oświatowych oraz jednostkach je obsługujących. Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami, napotykanymi w codziennej pracy. Podczas kursu będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, konsultacji kwestii trudnych i zawiłych z trenerem

Program szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o prawie pracy; zasady prawa pracy.
 2. Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania. Katalog danych osobowych przy rekrutacji.
 3. Strony stosunku pracy: pracownik i pracodawca.
 4. Zmiana treści stosunku pracy: wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, powierzenie pracownikowi innej pracy.
 5. Przeniesienie „służbowe” nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.
 6. Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 7. Katalog obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z kodeksu pracy oraz pragmatyki zawodowej nauczycieli i pracowników samorządowych.
 8. Odpowiedzialność porządkowa, materialna, dyscyplinarna i karna pracowników.
 9. Rozwiązywanie umów o prace z nauczycielami oraz pracownikami samorządowymi. Ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 10. Wygaśnięcie stosunku pracy. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy.
 11. Pojęcie czasu pracy w oświacie. Normy czasu pracy dla nauczycieli i pracowników samorządowych.
 12. Pensum nauczycieli. Zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych. Zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum.
 13. Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.
 14. Ewidencja czasu pracy nauczycieli i pracowników samorządowych.
 15. Urlopy pracownicze i dni wolne od pracy przysługujące pracownikom.
 16. Badania lekarskie, szkolenia bhp, wypadki przy pracy, ryzyko zawodowe.
 17. Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanej z zatrudnieniem.
 18. Podsumowanie.