INSTRUKCJA KANCELARYJNA
I JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

W praktyce szkolnej – z uwzględnieniem dokumentacji tworzonej w oparciu o Rozporządzenie MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Adresaci szkolenia

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która: zajmuje się zarządzaniem dokumentacją- dyrektorzy, sekretarze, archiwiści, osoby zatrudnione w szeroko rozumianej administracji placówek oświatowych

Główne cele

Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji występującej w placówce oświaty oraz dokumentacją tworzona w oparciu o Rozporządzenie MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), dające  dyrektorowi prawo ustalania warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 

Cele szczegółowe

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił/wiedział:

jakie rodzaje dokumentacji występują w placówce

jakie są normatywy kancelaryjne i archiwistyczne

jak klasyfikować i kwalifikować dokumentację

jakie są czynności kancelaryjnego

jakie są nowe zasady postępowania z dokumentacja osobowa od 1.01.2019r.

Jak postępować z dokumentacją likwidowanej jednostki.

Program

1. Podstawy prawne obiegu dokumentacji i czynności kancelaryjnych w podmiotach oświatowych.

2. Instrukcja kancelaryjna w placówce.

3. Dokumenty w placówce oświatowej. Rodzaje dokumentacji.

4. Czynności kancelaryjne z uwzględnieniem systemu kancelaryjnego funkcjonującego w placówce.

5. Przykładowy JRWA w placówce oświaty- klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji- podstawowe zasady.

6. Archiwizacja w placówkach oświatowych:

7. Tworzenie dokumentacji w związku z zakończeniem zajęć  dydaktycznych w okresie pandemii- Rozporządzenie MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania * jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem *COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493),

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej