Edukacja włączająca w praktyce szkoły ogólnodostępnej. Omówienie modelu, projektowanych zmian oraz założeń do budowania klimatu szkoły włączającej

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel

Przygotowanie do realizacji założeń edukacji włączającej w szkole ogólnodostępnej.

Korzyści ze szkolenia

  • pozyskanie wiedzy na temat założeń i projektowanych zmian wynikających z programu dostępności szkół dla potrzeb osób ze zróżnicowanymi potrzebami,
  • podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie posługiwania się przepisami prawa oświatowego,
  • pozyskanie lub uzupełnienie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów szczegółowych dotyczących organizowania kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz projektowanych zmian w tym zakresie,
  • doskonalenie jakości własnej pracy w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania i wdrażania założeń edukacji włączającej ze szczególnym uwzględnieniem budowania kultury szkoły opartej na inkluzji oraz dostępności,
  • możliwość implementacji treści szkolenia w praktyce zarządzania szkołą.

Program

  1. Omówienie rozporządzeń MEN regulujących organizację kształcenia specjalnego, zakres i formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
  2. Omówienie wymagań nałożonych na szkoły przez ustawę o dostępności i dostępności cyfrowej – sposoby diagnozy, dobre praktyki.
  3. Omówienie założeń edukacji włączającej – zakres i harmonogram wdrażania zmian, zadania SCWEW, założenia oceny funkcjonalnej, uniwersalnego projektowania zajęć oraz nowe stanowiska w szkole.
  4. Budowanie szkoły włączającej – założenia, diagnoza, projektowanie działań.
  5. Wymiana doświadczeń, dyskusja, podsumowanie, ewaluacja i zakończenie szkolenia.

Cele szczegółowe:
• Zapoznanie z obowiązującymi przepisami w zakresie organizowania kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz projektowanych w tym zakresie zmian.
• Omówienie wymagań dla szkół wynikających z ustawy o dostępności oraz dostępności cyfrowej.
• Formy i zakres pomocy oferowanej szkołom przez SCWEW, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
• Przedstawienie założeń i przykładów współpracy pracowników szkoły w zakresie budowania klimatu szkoły włączającej.

Formy/metody i techniki pracy: webinarium

METODOLOGIA

Szkolenie będzie służyło uporządkowaniu wiedzy uczestników w zakresie organizowania kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i według założeń projektowanych zmian w zakresie budowania edukacji włączającej. Szkolenie odnosić się będzie do praktyki diagnozowania stanu szkoły i jej gotowości na budowanie inkluzji (włączenia). Założeniem metodycznym jest współpraca uczestników szkolenia z trenerem w krótkich panelach dyskusyjnych poświęcona omówieniu założeń prawnych i doświadczeń uczestników. Omówiona zostanie rola dyrektora jako lidera projektowanych zmian oraz zadania zespołów nauczycielskich i pozostałych pracowników szkoły.
Wykorzystana będzie metoda wykładu ilustrowanego prezentacją, panele dyskusyjne poświęcone wymianie dobrych praktyk. Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem cyfrowej platformy szkoleniowej.