Dokumentacja pracownicza w pigułce

Adresaci

Dyrektorzy szkół, przedszkoli, osoby zajmujące się nadzorem a także prowadzące dokumentację kadrową

Główny cel

Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami dokumentacji pracowniczej uwzględniając liczne zmiany Kodeksu pracy. Praca na dokumentach i ich omówienie

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Zapoznają się z niezbędnymi danymi w procesie rekrutacji, a także aspektami swojej autoprezentacji.
 • Poznają sposoby prowadzenia akt osobowych w tym z uwzględnieniem nowelizacji przepisów prawa o część E.
 • Zwrócą uwagę na prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 • Dowidzą się jakie dokumenty przyjmować od pracowników, jak je uwierzytelniać.
 • Poznają zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej i tradycyjnej papierowej – jaki sposób wybrać i dlaczego?
 • Poznają różnice między mediacjami oświatowymi, a rówieśniczymi.
 • Jak postępować z przedstawionymi dokumentami w języku obcym?
 • Jak postępować w przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentów pracowniczych?
 • Jak postępować w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika?
 • Jak sporządzić umowę o pracę, informację o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy, warunków wypowiedzenia pracy z omówieniem pozostałej dokumentacji zmienionej przepisami prawa.
 • Jak realizować zagadnienia związane z uprawnieniami rodzicielskimi po zmianie Kodeksu pracy.
 • Zapoznają się z przygotowanymi wzorami dokumentacji, która podlegać będzie szczegółowemu omówieniu z przykładami.
 • Jak przygotować skierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne dla pracowników i przyszłych pracowników, ważność terminów badań lekarskich a możliwość wykonywania pracy.
 • Dowiedzą się jaką dokumentację prowadzić w przypadkach nagradzania, karania, jak ją ewidencjonować.
 • Jak przygotować dokumentację związaną z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop, czas pracy etatowca i niepełnego etatowca.

Program szkolenia

 1. Niezbędne dane pracowników w procesie rekrutacji
 • Informacje i dane osobowe od kandydata do pracy, a dane od pracownika. Różnice wynikające z RODO.
 • Jak wypaść skutecznie w procesie rekrutacji?

2. Prowadzenie akt osobowych pracowników

 • Części akt osobowych części A, B, C i D, E.
 • Ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, zmiana zakładu pracy, śmierć pracownika. Sposób postępowania, dokumentacja pracownicza.
 • Prezentacja i omówienie dokumentacji pracowniczej. Zasady i prawa obowiązków pracownika i pracodawcy
 • Układ chronologiczny akt pracowniczych, numeracja w każdej części.
 • spis treści akt osobowych, jego znaczenie i prawidłowa ewidencja.
 • Przyjmowanie wyłącznie kopii dokumentacji pracowniczej, dlaczego i jak ja uwierzytelnić.
 • Dylemat wyboru sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej? Papierową, czy postać elektroniczną akt osobowych?
 • Dokumenty generowane w dokumentacji pracowniczej co do zasady w języku polskim czy obcym? Jak postąpić?
 • Uwierzytelnianie przedstawianych dokumentów rekrutacyjnych.
 • Zniszczenie czy też zagubienie dokumentacji? Jak postąpić?

3. Część B akt osobowych

 • Umowa o pracę. Omówienie nowego druku.
 • Podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia. Omówienie tej informacji po nowelizacji przepisów prawa.
 • Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w oparciu o inne przepisy kodeksu pracy. Powody, sytuacje, kazusy tych przypadków.
 • Dokumentacja z zakresu uprawnień rodzicielskich pracowników. Omówienie pełnej dokumentacji.
 • Przywileje kodeksowe związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego, dokumentacja.
 • Omówienie skierowań i orzeczeń lekarskich dotyczących wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich. Czasookresy, termin ważności badań, znaczenie ważności badań do realizacji wykonywanych zadań.
 • Zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP. Niezbędna dokumentacja w zakresie BHP i Ppoż.
 • Nagradzanie, wyróżnienie, karanie w świetle porządkowej podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Możliwość podziału akt osobowych na podzbiory B1, B2, B3 itd.

4. Części C akt osobowych

 • Oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy.
 • Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 • Kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy.
 • Potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 • Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę.
 • Skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

5. Części D akt osobowych

 • Możliwość podziału akt osobowych na podzbiory np. D1, D2, D3 …
 • Sposób postępowania i dokumentacja pracownicza w razie zatarcia kary porządkowej.

6. Części E akt osobowych

 • Jak długo należy przechowywać w aktach osobowych dokumenty potwierdzające pozytywny wynik kontroli lub badania na obecność w organizmie pracownia alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu?

7. Pozostała dokumentacja zatrudnieniowa

 • Dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego).
 • Dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków).
 • Wybór formy prowadzenia dokumentacji (albo postać papierowa, albo elektroniczna).

8. Elektronizacja akt osobowych i stanowisko resortu pracy

 • Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy).
 • Dołączanie dokumentu papierowego do e-akt.
 • Sporządzanie informacji o zmianie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

9. Obowiązkowe i dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji

 • Pracownicy i zleceniobiorcy objęci 10-letnim okresem przechowywania.
 • Pracownicy i zleceniobiorcy przejściowi.
 • Pracownicy objęci 50-letnim okresem przechowywania.
 • Informacja o długości okresu przechowywania – dla kogo i sposób sporządzania.

10. Ponowne zatrudnienie pracownika

 • Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Ponowne zatrudnienie pracownika.
 • Kontynuacja zatrudnienia (bez dnia przerwy).
 • Ponowne zatrudnienie pracownika podczas 50-letniego okresem przechowywania dokumentacji.
 • Zasady kontynuacji starej teczki personalnej przy ponownym zatrudnieniu.