Bezpieczeństwo przy pracy w sieci – Teams i inne narzędzia

Adresaci: Nauczyciele, Dyrektorzy

Cel główny

Poznanie zagrożeń płynących z sieci w kształceniu zdalnym

Cele szczegółowe (przewidywane efekty).
Uczestnicy:

1) Poznają przepisy RODO dot. zarządzania danymi osobowymi w czasie edukacji zdalnej

2) Zdobędą wiedzę nt. przeciwdziałaniu wyłudzaniu danych metodami socjotechnicznymi

3) Będą potrafili prowadzić wideokonferencję w bezpieczny sposób

4) Poznają zasady postępowania w przypadku wykrycia cyberzagrożeń

PROGRAM SZKOLENIA

Bezpieczeństwo danych osobowych w edukacji zdalnej. 

Jakie prawa i obowiązki wyznacza nam RODO?

Postępowania w przypadku utraty danych.

Praca z narzędziami TIK w świetle przepisów prawa.

Sprawcy i ofiary w cyberprzestrzeni.

Popularne metody ataków hakerskich oraz zabezpieczanie się przed nimi.

Phising i inne metody socjotechniczne

Co robić w przypadku wykrycia ataku?

Dzieci w sieci – jak przeciwdziałać cyberzagrożeniom?

Bezpieczne wideokonferencje Jak zadbać o bezpieczeństwo w czasie wideokonferencji?

Zarządzanie uczestnikami.

Bezpieczne udostępnianie dokumentów i współpraca w środowisku sieciowym

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej