Analiza i ocena działań przedszkola
za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli

Koncepcja merytoryczna realizacji szkoleniaCel główny

Przygotowanie dyrektorów i wicedyrektorów do odbycia zebrania rady pedagogicznej przedszkola podsumowującego pracę za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

Korzyści. Uczestnicy po szkoleniu:

Będą potrafili przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa,
Będą przygotowani do przeprowadzenia analizy działań przedszkola

Program

Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
1. Porządek zebrania
2. Przygotowanie danych
3. Przygotowanie zebrania w trybie stacjonarnym lub zdalnym
4. Przygotowanie wystąpień dyrektora i nauczycieli

Ocena stopnia realizacji celów i zadań przedszkola
1. Analiza efektów kształcenia, wychowani i opieki
2. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
3. Ocena realizacji planów pracy

Ogólne wnioski dyrektora przedszkola z pełnionego nadzoru pedagogicznego
1. Ewaluacja wewnętrzna
2. Kontrola
3. Wspomaganie
4. Monitorowanie

Informacje o działalności przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2020/2021
1. Informacja dyrektora
2. Informacja nauczycieli
3. Informacja nauczycieli specjalistów

Podsumowanie:
1. Przykłady dokumentów
2. Odpowiedzi na pytania

Wykładowca – nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, b. st. wizytator KO w Warszawie

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej