Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Praktyczne aspekty wynikające z zapisów prawa oświatowego

W ramach realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
„Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”

Termin / czas trwania: 24.08.2020 r. 15:00-18:00

Adresaci

Osoby pracujące na stanowisku sekretarza/ sekretarki w placówkach oświatowych, intendenci, wszystkie osoby, które chcą poszerzyć i zdobyć nowe kompetencje na rynku pracy.

Główne cele

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do zajmowania stanowiska profesjonalnego pracownika biurowego w placówce oświatowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

  • 1) poznają podstawy prawne organizacji i realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • 2) dokonają analizy realizacji ppp w swojej szkole/przedszkolu
  • 3) wskażą obszary do rozwoju w zakresie pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Program szkolenia

1. Organizacja pomocy pp dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
– podstawy prawne
– rola i zadania dyrektora szkoły/przedszkola
– rola i zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej
– dokumentowanie udzielanej pomocy

2. Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny
– wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
– struktura IPET i rola w udzielanym wsparciu
– ocena efektywności udzielanego wsparcia z wykorzystaniem WOPFU

3. Obszary i zakres współpracy z rodzicami
– rola współpracy z rodzicami w udzielanym wsparciu.
– zakres i sposoby wsparcia rodziców

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje: pakiet materiałów w wersji papierowej/elektronicznej oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

Koszt szkolenia: 180,00 zł./osobę

Przed szkoleniem:
• Przed szkoleniem otrzymacie Państwo od nas maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczy w szkoleniu,
po kliknięciu w link wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail
• podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,
• będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

PROWADZENIE

Edukator oraz trener w oświacie. Doradca metodyczny ds. wspomagania szkół i przedszkoli. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog. Rzeczoznawca MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nauczania. Autorka licznych artykułów oraz publikacji książkowych z zakresu problemów związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Formularz zgłoszenia