ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W ROKU 2021

Adresaci: Dyrektorzy i pracownicy administracji wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

Cel główny

Przygotowanie do zgodnego z prawem administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w szkole/placówce oświatowej.

Korzyści. Uczestnicy będą potrafili:

 • Dokonać prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych,
 • W sposób zgodny z prawem naliczać odpisy na ZFŚS, odpowiednią dokumentację
 • tworzyć lub dokonywać zmian w regulaminie ZFŚS.

 

Program

 1. Wstęp

Podstawy prawne. 

 1. Istota i cel tworzenia Funduszu – zasady tworzenia Funduszu

1.Odpisy obowiązkowe i fakultatywne na rok 2020r.
2.Terminy odpisów,
3.Ustalenie średniorocznego zatrudnienia,
4.Określenie osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
5. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jako świadczenie wymagalne. 

 1. Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1.Rodzaje i formy świadczeń socjalnych zaliczanych do działalności socjalnej,
2. Wyodrębnione grupy dochodowe wśród pracowników,
3. Definicja rodziny pracownika – emeryta, rencisty na potrzeby działalności socjalnej,
4. Granice wieku dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
5. Osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu,
6. Zasady i sposób pozyskiwania przez pracodawcę informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika,
7. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,
8.Tryb zgłaszania i wprowadzania zmian do regulaminu,
9. Miejsce, tryb i terminy występowania z wnioskami o świadczenie socjalne przez osoby uprawnione,
10. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia z możliwością wprowadzenia wewnętrznej procedury odwoławczej w razie negatywnej decyzji o ich przyznaniu,
11. Przyjęte u pracodawcy wzory dokumentów przydatnych w organizowaniu działalności socjalnej. 

 1. Formy świadczeń socjalnych

Świadczenia rzeczowe, paczki dla dzieci, imprezy okolicznościowe, dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasy pod gruszą, zapomogi i zapomogi losowe, pieniądze na leki, choroby, pożyczki mieszkaniowe. 

 1. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli
 2. 1. Nauczyciele uprawnieni,
  2. Proporcjonalność świadczenia. 

 3. Dokumentacja prowadzonej pomocy socjalnej 
 4. 1. Karty pomocy socjalnej,
  2. Wnioski o pomoc z Funduszu,
  3. Zaświadczenia,
  4. Oświadczenia pracowników,
  5. Zasady pracy Komisji Socjalnej. 


7.Podsumowanie
 
Panel dyskusyjny 

Prowadzenie: 
Bogdan J. Żerkowski – nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, b. st. wizytator KO w Warszawie 

Liczba godzin dydaktycznych: 4 godziny 

Po szkoleniu uczestnik otrzyma: 
materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej (prezentacja. pptx; materiał.docx) oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045). 

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej