Sygnały myśli samobójczych-uważny nauczyciel

Adresaci

nauczyciele szkół, przedszkoli

Główny cel

  1. Rozpoznawanie problemów emocjonalnych w zakresie zdrowia psychicznego.

Korzyści ze szkolenia. Uczestnicy:

  1. 1) Poznają objawy zaburzeń psychicznych, którym towarzyszą myśli samobójcze i mechanizmy ich                      powstawania.
    2) Poznają sygnały myśli samobójczych u uczniów i zaplanują sposób postępowania  w sytuacji ich                    pojawienia się.
    3) Będą potrafili ocenić stopień ryzyka podjęcia próby samobójczej przez ucznia i podjąć działania                        adekwatne do tego ryzyka.
    4) Przećwiczą rozmowę z uczniem zagrożonym podjęciem próby samobójczej i jego rodzicami.
    5) Zaplanują pracę wychowawczą zmierzającą do przeciwdziałania autodestrukcyjnym zachowaniom                 uczniów. 

Program

1. Objawy zaburzeń psychicznych, w przebiegu których mogą pojawić się myśli samobójcze i ich uwarunkowania
– prawidłowy a zaburzony rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży
– kategorie diagnostyczne zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń w przebiegu których mogą pojawić się myśli samobójcze
– dane statystyczne dotyczące samobójstw u dzieci i młodzieży
– przyczyny podejmowania przez uczniów prób samobójczych – uwarunkowania rodzinne, rówieśnicze, szkolne

2. Sygnały myśli samobójczych, ich rodzaje, sposób postępowania nauczyciela
– rodzaje myśli samobójczych i ich sygnały
– ocena stopnia ryzyka podjęcia przez ucznia próby samobójczej
– sposób postępowania nauczyciela w zależności od oceny ryzyka

3. Praca z uczniem zagrożonym podjęciem próby samobójczej – studium przypadku
– rozmowa indywidualna z uczniem zagrożonym podjęciem próby samobójczej
– rozmowa z rodzicami ucznia zagrożonego podjęciem próby samobójczej
– działania profilaktyczne w obszarze pracy indywidualnej z uczniem, pracy z zespołem klasowym i rodzicami

W koszt wliczone jest zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe, które będą wysłane mailowo po szkoleniu.