ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ. RUCH KADROWY W OŚWIACIE

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ; RUCH KADROWY W OŚWIACIE
Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół; przedstawiciele organów prowadzących.

Koncepcja merytoryczna realizacji szkolenia

Szkolenie pozwoli Państwu poznać aktualne przepisy prawne dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/2022.
Po szkoleniu będziecie Państwo mogli podejmować decyzje kadrowe związane z organizacją nowego roku szkolnego, a wynikające ze zmienionych przepisów ustawy Karta Nauczyciela.
Poznacie Państwo przykładowe rozwiązania stosowane przez organy prowadzące w celu realizacji lokalnej polityki oświatowej.

Cel główny: Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem opracowania arkusza organizacji szkoły.

Cele szczegółowe – podczas szkolenia:

1) Uczestnik poznaje aktualne podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny.

2) Uczestnik potrafi dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz szkolnych planów nauczania przedstawionych przez dyrektora szkoły.

3) Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym w szkole.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem różnych szkolnych planów nauczania:
Podstawy prawne;
Zawartość arkusza organizacji szkoły/placówki; wpływ organu prowadzącego
Nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli;
Budowa szkolnych planów nauczania na poszczególne etapy kształcenia w oparciu o ramowe plany określone przez MEN;
Tworzenie rozkładów zajęć szkolnych w szkole;
Uprawnienia rady pedagogicznej i związków zawodowych na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły/placówki;
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
Zajęcia dodatkowe w arkuszu organizacji;
Zgody na dodatkowe zatrudnianie;
Przydzielanie godzin ponadwymiarowych;

2.Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych:
Zatrudnianie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela,
Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z kodeksu pracy
Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z ustawy o systemie oświaty,
Umowy cywilno-prawne w szkole publicznej i niepublicznej;

3.Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela.
Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole,
Przeniesienie na własną prośbę; Przeniesienie z urzędu za zgodą nauczyciela,
Przeniesienie z urzędu bez zgody nauczyciela,
Przeniesienie w stan nieczynny (art.20 KN).
Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania,
Uzupełnienie etatu w innej szkole

4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez mianowanie.
Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
Przykłady dokumentów i rozwiązań

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:
– materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej (prezentacja. pptx; materiał.docx) 
oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej