Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2021/2022

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół

Główny cel

Usystematyzowanie wiedzy służącej przedstawieniu i ocenie najważniejszych wyników działań podjętych w szkole
w kończącym się I półroczu pracy szkoły

Cele szczegółowe (przewidywane efekty):

Szkolenie ma na celu pomóc dyrektorowi skutecznie i sprawnie podsumować wszystkie obszary pracy szkoły w pierwszym półroczu. Omówione zostaną zadania dotyczące analizy i oceny realizowanych zadań zarówno pod kątem efektywności jak i zgodności z przepisami prawa, w szczególności w zakresie oceniania i klasyfikowania, udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przyjętych do realizacji planów
i programów, a także wyników, wniosków i rekomendacji. Zaprezentowane zostaną również sposoby 
i zaproponowane narzędzia do opracowania realizowanych zadań. Udział w szkoleniu będzie pomocny
w przygotowaniu analizy i podsumowania pracy szkoły związanej z formami realizowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z usystematyzowanej wiedzy dotyczącej zastosowania obowiązujących zapisów prawa w praktyce.

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat

Treści

Podsumowanie zadań dyrektora i nauczycieli za pierwsze półrocze.

  1. a) cel podsumowania pracy szkoły
  2. b) istota i funkcje nadzoru pedagogicznego,

c) realizacja zadań w oparciu o obowiązujące zapisy prawa

Analiza wyników nauczania – ocenianie i klasyfikacja  śródroczna

  1. a) analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów
    (w tym realizujących indywidualne nauczanie, indywidualny program lub tok nauki, spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą, nauczanych zdalnie/stacjonarnie, zwolnienia z zajęć)
  2. b) analiza udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  3. c) ocena przebiegu procesów kształcenia
    i efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Podsumowanie półrocznej pracy szkoły

a) informacja o realizacji podstawy programowej
i programów nauczania w realizowanych modułach nauczania (stacjonarnym, zadanym, hybrydowym)
b) przedstawienie efektów nowych/nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych w pracy nauczycieli,
c) analizy i oceny działań funkcjonujących
w szkole zespołów nauczycieli (przedmiotowych, zadaniowych i innych)
d) ocena, wnioski i rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów w okresie pandemii.

Podsumowanie realizacji zadań dyrektora szkoły

  1. a) ocena efektów działalności szkoły w różnych obszarach,

b) wnioski i rekomendacje wynikające
z nadzoru pedagogicznego dyrektora dotyczące kontroli i wspomagania nauczycieli oraz bezpieczeństwa uczniów w okresie pandemii,
d) informacje dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.

Propozycje rozwiązań

– omówienie przykładowych rozwiązań związanych z dokumentacją realizowanych zadań z zakresu kontroli.