Podsumowanie pracy przedszkola za rok szkolny 2020/2021

Adresaci: dyrektorzy przedszkoli niepublicznych/publicznych

Program szkolenia obejmuje przedstawienie katalogu zadań, które ma do wykonania dyrektor  zgodnie z  kalendarzem roku szkolnego, modyfikowanym przepisami w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Koncepcja merytoryczna realizacji szkolenia

Cel główny

Przedstawienie uczestnikom sposobu opracowania wniosków z nadzoru pedagogicznego, ustalenie rekomendacji jako jedno z kluczowych zadań niezbędnych do podsumowania pracy w roku szkolnym 2020/2021 i przeprowadzenia podsumowującego zebrania rady pedagogicznej.

Cele szczegółowe (przewidywane efekty):

Uczestnicy:
1. Doskonalą umiejętność pracy z radą pedagogiczną
2. Poznają możliwości praktycznego wykorzystywania przepisów prawa oświatowego
3. Przeanalizują rozwiązania zmierzające do przygotowania wniosków i rekomendacji związanych z podsumowaniem roku szkolnego
4. Zaplanują tok rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2020/2021

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia):

Tytuł modułu/Temat
Treści

Godziny

Zadania dyrektora przedszkola związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zebrania podsumowującego pracę przedszkola
Porządek posiedzenia, zawiadomienie nauczycieli, wzory dokumentów do wypełnienia, sprawozdania z działalności przedszkola w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.

1

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
Podsumowanie ilościowe i jakościowe udzielania pomocy p-p; monitorowanie efektywności i ocena; diagnozowanie postępów dziecka, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, sprawozdania z pracy zespołów

1

Ogólne wnioski dyrektora z nadzoru pedagogicznego, rekomendacje
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – wzory; wnioski i rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym

1

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej