Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnej odpowiedzialności nauczyciela

KORZYŚCI

Uczestnik po szkoleniu:
1. Zna uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności porządkowej, procedury karania karą porządkową
2. Zna uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, procedury karania karą dyscyplinarną, zasady funkcjonowania komisji dyscyplinarnej, wymierzania i zacierania kar dyscyplinarnych
3. Zna uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej
4. Zna uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności za wypadki uczniów będących pod opieką nauczycieli
5. Zna uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej i za powierzone mienie
6. Zna uregulowania prawne dotyczące ochrony nauczycieli jak funkcjonariuszy publicznych
7. Przestrzega w swojej pracy uregulowań wynikających z RODO

PROGRAM

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

1. Uchybienia przeciwko porządkowi pracy 

 • przykłady uchybień 

 • rodzaje kar porządkowych 

 • tryb nakładania kar porządkowych 

 • tryb wnoszenia sprzeciwu i odwoływania się do sądu pracy 

 • zacieranie kar porządkowych 

2. Uchybienie godności zawodu nauczyciela czyli odpowiedzialność dyscyplinarna 

 • przykłady uchybień godności zawodu nauczyciela w związku z naruszeniem art. 6 Karty Nauczyciela 

 • rodzaje kar dyscyplinarnych 

 • tryb postępowania dyscyplinarnego 

 • zacieranie kar dyscyplinarnych 

 • funkcjonowanie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych 

 • obowiązek zasięgania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

3. Odpowiedzialność karna przykłady przestępstw według kodeksu karnego które mogą być skutkiem niedopełnienia obowiązków nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

 • przykłady łączenia odpowiedzialności karnej nauczyciela z odpowiedzialnością porządkową, dyscyplinarną i cywilną 

4. Odpowiedzialność cywilna 

 • przykłady odpowiedzialności cywilnej 

 • odpowiedzialność materialna rodziców za szkody wyrządzone przez ich dzieci na terenie placówki 

5. Wypadek ucznia- odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo oświatowe 

 • definicja wypadu uczniowskiego 

 • świadczenia wynikające z roszczeń rodziców w postępowaniach cywilnych 

 • odpowiedzialność dyrektorów i nauczycieli za niezapewnienie należytego bezpieczeństwa powierzonych uczniów w tym odpowiedzialność za prawidłową

6. Odpowiedzialność materialna

7. Odpowiedzialność za powierzone mienie 

 
Casusy prawne wyczerpujące tematykę wszystkich rodzajów odpowiedzialności poruszanych na szkoleniu.

Prowadzenie:

Trener z ponad 30-letnim stażem pracy w oświacie. Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuję się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną,  funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz działalnością innowacyjną szkół. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych na terenie całego kraju.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej