Kontrola i realizacja obowiązku szkolnego oraz nauki w czasie epidemii. Zadania JST oraz dyrektorów szkół

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, sekretarze i przedstawiciele organów prowadzących.

Główny cel

Przygotowanie kadry kierowniczej szkół i sekretarzy szkół do jak najlepszego i zgodnego z prawem wykonywania swoich zadań i obowiązków dotyczących nadzoru nad spełnianiem obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.

Przewidywane efekty, uczestnicy:

 • Nabędą umiejętność praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, wynikające ustawy Prawo oświatowe, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich.
 • Poznają zadania gminy, dyrektora i innych pracowników pedagogicznych związane z kontrolą spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz sposoby prowadzenia właściwej dokumentacji.
 • Poznają procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku wychowania prze szkolnego oraz zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie.

Program szkolenia

Tytuł modułu/Temat

Treści

Wstęp

Podstawy prawne

Przyjęcie dziecka do szkoły

 1. zadania dyrektora
 2. zadania rodziców
 3. obowiązki JST

Odroczenie obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego

Wzór decyzji administracyjnej dyrektora

Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą

Wzór decyzji administracyjnej dyrektora

Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 1. środki egzekucji administracyjnej,
 2. wierzyciel obowiązku,
 3. postępowanie egzekucyjne,
 4. księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 5. miejsce zamieszkania dziecka.

Procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki

 1. upomnienie
 2. wniosek egzekucyjny
 3. tytuł wykonawczy

Kontrola spełniania obowiązku nauki przez gminę

Wspólne działania dyrektora, specjalistów i nauczycieli w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Współpraca dyrektora z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Podsumowanie