Nowe prawo zamówień publicznych

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby zaangażowane w proces udzielania zamówień publicznych lub ubiegania się o te zamówienia.

Cel szkolenia

Analiza przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie porównawczej, w odniesieniu do wcześniejszego stanu prawnego. Wyodrębnienie kluczowych i najbardziej istotnych zmian w przepisach oraz wskazanie, jakie znaczenie w praktyce mają te zmiany.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Proces planowania i szacowania zamówień publicznych,

 • Zagadnienia dotyczące zamawiących i wykonawców,

 • Proces komunikacji zamawiającego z wykonawcami i dokumentowanie przebiegu postępowania,

 • Procedury krajową dla zamówienia klasycznego,

 • Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Program szkolenia

 1. Planowanie i szacowanie zamówień:
 • plan postępowań o udzielenie zamówień – miejsca publikacji, obowiązek aktualizacji, wzór,
 • szacowanie wartości zamówienia, w tym:

– przykłady wadliwego podziału zamówienia,
– zamówienia nieplanowane a podział zamówienia,
– problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych.

 1. Zamawiający i wykonawcy:
 • podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową,
 • nowe podejście do konfliktu interesów,
 • zmieniona definicja wykonawcy zamówienia publicznego,
 • wspólne ubieganie się o zamówienia publiczne.
 1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami i dokumentowanie przebiegu postępowania:
 • rozszerzenie elektronizacji na zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych,
 • forma oferty,
 • komunikacja ustna,
 • miniPortal – zasady działania bezpłatnego narzędzia tymczasowego udostępnionego przez UZP,
 • protokół postępowania i załączniki,
 • udostępnianie dokumentacji postępowania,
 • zwrot materiałów wykonawcom,
 • sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.
 1. Procedura krajowa (poniżej progów unijnych) dla zamówienia klasycznego:
 • stosowanie przepisów dotyczących procedury unijnej do zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • ogłoszenia,
 • podział zamówienia na części,
 • klauzule społeczne,
 • wadium,
 • opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe, w tym przykłady z wyników kontroli (opis wskazujący na konkretny produkt, brak definicji ofert równoważnych),
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym tzw. procedura self-cleaning,
 • warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, w tym przykłady wadliwych warunków z wyników kontroli,
 • udostępnienie zasobów przez inny podmiot,
 • zasady żądania i uzupełniania podmiotowych środków dowodowych,
 • tryby postępowania w procedurze krajowej:
 • tryb podstawowy i jego trzy warianty, specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
 • negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki,
 • składanie i otwarcie ofert,
 • ocena ofert, w tym poprawianie omyłek, przesłanki odrzucania ofert, przykłady z orzecznictwa,
 • wybór najkorzystniejszej oferty, w tym kryteria oceny ofert,
 • zakończenie postępowania, w tym przesłanki unieważnienia postępowania.
 1. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:
 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (kary pieniężne).