NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Adresaci: Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cel główny

Poprawa jakości pracy szkoły poprzez realizację nadzoru pedagogicznego i wykorzystanie jego wyników.

Korzyści. Uczestnicy po szkoleniu:

1. Poznają przepisy prawa oświatowego związane wykonywaniem czynności nadzoru pedagogicznego w trakcie nauczania tradycyjnego i zdalnego,
2. Będą potrafili właściwie zaplanować i zrealizować poszczególne formy nadzoru tak aby przyniosły określone efekty,
Poznają narzędzia do dokumentowania nadzoru pedagogicznego.

Program

Tytuł modułu/Temat
Treści

Liczba godzin

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.910, 1378)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1551)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań……..(Dz. U.poz.493 ze zm.)

1.0 h

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w okresie nauczania tradycyjnego

1. Zakres i cel nadzoru pedagogicznego
2. Formy nadzoru ich przebieg:
– planowanie,
– realizacja poszczególnych form,
3. Narzędzia do prowadzenia nadzoru

1.0 h

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w okresie nauczania zdalnego

1. Zakres i cel nadzoru pedagogicznego
2. Formy nadzoru ich przebieg:
– planowanie,
– realizacja poszczególnych form,
3. Narzędzia do prowadzenia nadzoru

1.0 h

Ogólne wnioski z pełnionego nadzoru za I półrocze roku szkolnego

0.75 h

Podsumowanie

Odpowiedzi na pytania

0.25 h

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej